لغو میزبانی قطر تکذیب شد

Shargh - - ورزش -

پس از انتشــار اخباری درباره درخواست برخی کشــورهای عربی مبنی بر لغــو میزبانی قطر برای جام جهانی فوتبال 2022، سخنگوی فیفا اعلام کرد فدراسیون چنین درخواستی را دریافت نکرده است. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگــزاری رویترز، روز شــنبه برخی رسانهها از جمله یک رسانه سوئیسی اعلام کردند عربســتان، یمــن، موریتانــی، امارات، بحرین و مصر از فیفا خواستهاند میزبانی قطر برای جــام جهانی فوتبال 2022 را بــه موجب ماده 8۵ اساســنامه فیفا که اجازه لغو چنین پروندههایی را در صورت وجود شــرایط فوقالعاده میدهد، لغو کند؛ اما رویترز به چنین درخواســتی دست نیافته و فیفا اعلام کرده جیانی اینفانتینو، رئیس فدراســیون جهانی فوتبال هیچگونه ســندی دراینباره دریافت نکرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.