ماده واحده طرح تخفيف مجازات اعدام تصويب شد

Shargh - - سیاست -

شــرق:

اعدام مرتبط با قاچاق مواد مخــدر در ایران نه تنها در داخل کشــور مســائل اجتماعي به وجــود آورده که آمار بالاي اعدامهــا در این حــوزه تبعات بینالمللي نیز به دنبال داشــته اســت. حالا بهارستاننشــینها مدتي اســت در تلاشاند تا با اصلاحیه قانون مــواد مخدر بتوانند از آمار اعدامها کاســته و روشهاي دیگــري را جایگزین اعدام قاچاقچیــان مواد مخدر کنند.

موافقــان و مخالفان این طرح زیادنــد. با وجود آنکه هر بار رفتوآمد طرح از صحن علني به کمیســیون مربوطه با مرگ و زندگــي برخي افرادي پیوند خورده که این روزها در صف اعدام قــرار گرفتهاند؛ اما باید دیــد در نهایت مخالفان طرح تا کجا به کارشان ادامه خواهند داد.

دیروز کلیات طرح الحاق یک مــاده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب شــد و بااینحال نقدهاي موجود ســبب شــد تا طرح کماکان براي بررســيهاي بیشــتر به کمیســیون قضائي مجلس دهم بازگردانده شــود. آنچه حالا گله حجتالاســلام حسن نوروزي، سخنگوي کمیسیون قضائي مجلس را به دنبال داشــته؛ «مهم این اســت که کلیات طرح الحــاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب شد؛ اما جزئیاتي از طرح به خاطر اعتراض برخي بهویژه کمیسیون امنیت ملي به کمیسیون بازگردانده شد. همین سهشنبه از آنها دعوت کردیم که بیایند و نقدها را بگویند. این سهشــنبه نماینده قوه هم میهمان جلسه خواهد بود. آنها هم مخالفت ضمني داشــتند و دوباره باید به کمیسیون بیایند. ما معتقدیم مبارزه با مواد مخدر باید کلاسیک، علمي و فني باشــد. نباید وزنــي و کیلویي مبــارزه با مرتکبان جرم در حوزه مواد مخدر برخــورد کرد، اینکه یک کیلو از یکي گرفتهایم و بخواهیم اعدامش کنیم، درســت نیست. باید دنبال قاچاقچي اصلي باشــیم، کســي که روي اعتیــاد و بهکارگیري کــودکان در قاچاق ســرمایهگذاري ميکند، کســي که پیشتر محکومیت زندان 15ســاله داشــته یا روي نیروهاي ما اسلحه ميکشــد. باید روي مواد مخدر کار عالمانــه و داراي راهبرد و درایت انجام دهیم».

اينطور اعدامها تنها خسران است

نوروزي همچنین به «شــرق» ميگوید: «ما خودمان قاضي هســتیم. حقوقدانیم. دانشــکده حقــوق درس خواندهایم و میــز قضاوت دیدهایم. بههمینخاطر حســب تجربه و مطالعه معتقدیــم اعدام به این معنا چیزي جز خســران نخواهد بود». الهیار ملکشاهي، رئیس کمیســیون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامی، نیز به ایسنا گفته «طرح کاهش مجازات اعدام محکومان مواد مخدر روز چهارشــنبه همیــن هفته دوباره در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت».

محمود صادقي، عضو کمیســیون قضائــي مجلس، نیز در همین زمینه گفته «ارجاع مجدد طرح کاهش مجازات اعدام به کمیســیون قضائي فاقد توجیه است». پاسخ مسعود پزشکیان، نایبرئیس مجلس به انتقاد صادقي این اســت «رئیس جلسه قانونا اجازه ارجاع طرح به کمیسیون را دارد.»

حســین نقويحسیني، ســخنگوي کمیســیون امنیت ملي مجلس، از مخالفان طرح است. او ساعاتي پس از اتمام صحن علني در جشن فارس پلاس، صندلي به صندلي با تتلو، خواننده رپ، مينشــیند و درعینحال در صحــن علني مجلس مواضع محافظهکارانهاي در تغییر قانون کنوني اعدامها دارد. به گفته او «برداشتن مجازات به نفع منافع ملي در مبارزه با مواد مخدر نیســت. مجازات ســنگین، نقش بازدارندگي ایفــا ميکند و ما وضعیت امروز جامعه و اســتانهاي مختلف و تأثیري را که بر جوانان دارد، ميبینیم .»

بااینحــال محمد کاظمــي، نایبرئیس کمیســیون قضائي مجلــس، پیشتر در گفتوگو با «شــرق» تأکید کــرده بود که بررســيها و پژوهشهــاي صورتگرفته نشــان از آن دارد که اعدام نقش بازدارنده نداشــته و آمار بــالاي اعدام تنها تبعات بینالمللي براي ایران به دنبال داشته است.

در پي حذف اعدام نيستيم، در پي اصلاح قانون مواد مخدر هستيم

عبدالحمید خدري، نماینده مردم بوشهر، نیز از موافقان طرح یکفوریتي الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اســت و ميگوید: «بنده ســالها در دادگاه انقلاب در زمینه مواد مخدر حکم صادر کردم و با این قضیه کاملا آشــنا هستم. دوستان آگاه باشــند ما در حال یک تصمیمگیري مهم هستیم. سالها با مسند قضاوت در دادگاه انقلاب آشــنایي دارم و برداشت بنده این است که برخي از دوســتان به ماده اصلاحي دقــت نکردند؛ ما در پي حذف مجازات اعدام نیســتیم؛ بلکه در پــي اصلاح قانون مواد مخدر هســتیم. هیچ کشــوري مثل ایران احکام شدید در زمینه مبارزه با مواد مخدر نداشــته و این در حالي است که باید توجه داشته باشید در شهرســتانهاي کوچک بر اثر اعدام فردي تمام امورات خانوادهاش با مشــکل روبهرو خواهد شد. چرا براي یک تصادف ساده کارشــناس ميفرســتیم؛ اما براي مجازات اعدام یک روانشــناس و جامعهشناس نميفرســتیم تا پس از بررسي مشــخص شــود انگیزه جــرم چه بــوده اســت؟!». باوجوداین نقويحســیني اینطور ادامه ميدهد «امروز از بازار قاچاق مواد مخدر میلیاردها دلار درآمد و ثروت به دســت ميآورند. ثروت را آنهایي ميبرند که محوریت قاچاق را برعهده دارند. کمیســیون امنیت معتقد اســت برداشتن چوب اعدام به ترویج قاچاق مواد مخدر کمک ميکند و افزایش آن قطعي است.»

برخي از سر ناچاري دنبال قاچاق ميروند

جلیل رحیميجهانآبــادي، نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس، نیز در موافقت با این طرح گفته «هزینه مبارزه با مواد مخدر را باید قاچاقچیان مسلح مواد مخدر پرداخت کنند، نه شــخصي که از ســر ناچاري با همین چند کیلــو مواد مخدر منتظر اعدام باشــد و ما بــه کدام اصل اخلاقي ایــن افراد را به چرخه اعدام ميسپاریم .»

حســینعلي حاجيدلیگاني، نماینده شاهینشهر، از مخالفان این طرح نیز ميگوید «ما باید تجربه ســایر کشورها را هم در نظر بگیریم. عربســتان چه مجازات سختي را براي این نوع جرائم در نظــر ميگیرد؟ اعدام فرایند طولاني و مشــکلي را طي ميکند تا به نتیجه نهایي برســد. درست اســت که ما فرصتهاي شغلي کمي داریم، اما توجیه خوبي نیست که عدهاي بهخاطر بيکاري به قاچــاق مواد روي بیاورند. نباید صورت مســئله را پاک کنیم. اعتیاد باعث فروپاشي بسیاري از خانوادهها شده است. اگر ما کار فرهنگي انجام دادیم و باعث کاهش جرم شد، آن وقت بیاییم به دنبال کاهش مجازات باشیم .»

چهارشنبه سرنوشتساز

جهانبخش محبينیا، نماینده مردم میاندوآب، شاهیندژ و تکاب در مجلس از دیگر موافقان طرح است و ميافزاید: «به نظر ميرســد تبصرهها و مواد لایحــه مذکور به نحو مطلوب مورد شور قرار نگرفته اســت؛ زیرا بحث عدول شرع از حکم جزا مطرح نیســت، بلکه ما نميخواهیم اعدام را جمع کنیم و سر مســاعدت با قاچاقچیان مواد مخدري که با سلاح گرم و ســرد هویت انســاني را هدف گرفتهاند نداریم ما در تلاش هستیم از مرحله اعدام صرف به احیا برسیم؛ ایران هماکنون در قوارهاي اســت که ميتواند بیــن جاني و قرباني فرق قائل شــود؛ اتفاقا با طرح مذکور ریشه پدیده قاچاق زشتتر نمایان ميشود .»

نیروي انتظامي، بخشي در وزارت کشور، قوه قضائیه، ستاد مبــارزه با مواد مخدر و کمیســیون امنیــت مجلس دهم در ردیف مخالفان این طرحانــد. طرحي که در صورت تصویب، مانع از اعدام برخي شهروندان ایراني خواهد شد. شهرونداني که به گفتــه نمایندگان گاهي به دلیل مســائل و مشــکلات ساختاري ناگزیر از رويآوردن به امر قاچاق شدهاند. مخالفان طرح خواهان نزدیکشــدن روشهاي تبیهي ایران به چین و عربســتاناند و موافقان طرح بــا تجربه قضاوتهاي حقوقي خواهان برداشتهشــدن اینگونه اعدامها هســتند. چهارشنبه ایــن هفته یک بــار دیگر طرح به صحن خواهد آمد و شــاید اینبار مهر تأیید نهایي پاي آن بیاید و از فردایش قانون تازهاي در حوزه مجازات اعدام داشته باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.