خروج آزاد برای همه زنان

Shargh - - سیاست -

خود این یک نمونه تســهیلگری است که متقاضی به جای حضور در وزارت کشــور برای حل مشــکل به دادستانی میرود و مشکلش را حل میکند. درعینحال مصادیقی که برای خروج زنان مشخص کردهایم، حکم قانونی مشخصی دارد و این مسئله را برای خروج این زنان با مشــکلات خاص حل میکند». سلحشوری در پاســخ به این ســؤال که آیا بهصورت شخصی دلش نمیخواهد که زنان نیــز همانند مردان برای خروج از کشور نیازمند اذن کســی نباشند و اگر پاسخش مثبت است، چرا برای این کار تلاش نمیکند نیز گفت: «قطعا دلم میخواســت این اتفاق پیش میآمــد. من وقتی خــودم راضی نیســتم و بارها درباره ایــن ماده واحده صحبت کردهام، طبیعتا از این تبعیض ناراضیام. مگر مردان بــرای خروج اجازه میگیرند کــه زنان بگیرند؟ برای ورود به این مسئله مشکلات زیادی وجود داشت، ولی ما با ظرافت و بهآهستگی قدم میداریم. اینها همه قوانین مدنی هستند و رویشان کار میشود. از طرفی ما یک جامعه زنان پیشــرو داریم و از طرف دیگر به اندازه همین زنــان افرادی داریم که علیه ما حرکت میکنند، ما حتی اگــر ذرهای ماجرایمان را پیش ببریم، موفقیم. خاصیت این جامعه آهسته جلورفتن است. رفتارهای انقلابی تند در کشور ما جواب نمیدهد و در مقابلمان میایســتند». رئیس فراکســیون زنان مجلس شورای اسلامی، همچنین درباره اعطای تابعیت به فرزند مریم میرزاخانی و پیداکردن راهحلی براي زنانی که با مردان غیرایرانی ازدواج کردهاند گفت: «این ماجرا بهانه خوبی برای ما شــد که بتوانیم زودتر طــرح تابعیت را تقدیم کنیم و در تلاشیم که تابعیت از مادر به فرزندان برسد و این طرح در کمیسیون تصویب شد». زنان زیادی چشم امیدشــان به رأیها و قوانین جدید اســت. چه آنهایی که برای خروج مجبور میشــوند از حقوق دیگرشــان بگذرند، چه آنهایی که سالهاست با مردان غیرایرانی ازدواج کردهانــد امــا فرزندانشــان نمیتوانند ایرانی باشــند. مثل مریم میرزاخانی. حالا همه در تلاشاند برای فرزندشان تابعیت بگیرند. معلوم نیست تابعیت حالا چقدر برای آناهیتای کوچک سودمند است. حالا که مادرش نیســت تا با هم پا به کشــوری بگذارند که میتوانســت شیرینترین خاطراتش را در آن رقم بزند. اما مشــکل خیلی از بچهها بغرنجتر از فرزند مرحوم میرزاخانی اســت. دربــاره کودکانی صحبت میکنیم که پدرانشــان پس از چند ســال مادران و آنها را رها کردهاند و از ایران رفتهاند. زنان با کودکان بیســرزمین باقی ماندهاند. کودکانی که هیــچ خاکی آنها را قبول نمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.