یادبودهایی برای میرزاخانی

Shargh - - سیاست -

شرق: هنوز بغض و اندوه درگذشت مریم میرزاخانی پایان نیافته است. بســیاری از رسانههای جهان خبر رفتن او را پوشش داده و درباره خصوصیات علمی او ســخن گفتهاند. خانواده او در آمریکا بهسر میبرند و آنطور که خبرگزاری مهر به نقل از یکی از بستگانش منتشر کرده، «مریم میرزاخانی» احتمالا تا شنبه هفته دیگر و پس از رســیدن خانواده همسرش، در آمریکا به خاک سپرده میشود؛ در جایی که دخترش، آناهیتا و همسرش در آن زندگی میکنند؛ آناهیتایی که عدم داشتن تابعیت ایرانی یکی از حسرتهای این لحظات است. هرچند بیش از 60 نماینده مجلس در نامهای به هیئترئیســه مجلــس درخواســت کردهاند که «تلاشهای لازم برای اهدای تابعیت ایرانی به فرزند گرامــی میرزاخانی انجام پذیرد. به امید آنکه شــاهد مهاجرت میرزاخانیها از میهن پرافتخارمان نباشیم». درعینحال پیشنهادهایی از سوی افراد مختلف برای نامگذاری خیابانی به نام «میرزاخانی» مطرح شــده و در رســانههای اجتماعــی نیز مورد اســتقبال قرار گرفته اســت؛ نامگذاری جایــزهای علمی در ریاضی به یاد او و نامگذاری یک دانشــکده به نام او نیز جزء دیگر پیشــنهادهایی اســت که در این ساعتها بیان شــده اســت. بنرهایي به یادبود او نیز در خیابانهاي تهران نصب شــده است. همچنین قرار بود که دیروز بعدازظهــر مردم جلو خانه ریاضیــات با اهدای گل، افســوس خود را بیان کنند؛ همانطــور که دیروز در رسانهها عکســی از در بسته و چند دستهگل در جلو دفتر میرزاخانی در استنفورد باعث تأثر شد. قرار است دانشــگاه شــریف برای میرزاخانی مراســم یادبودی برگــزار کند، اما هنوز تاریخ آن مشــخص نیســت. در بیانیهای که دانشگاه استنفورد به مناسبت درگذشت پروفســور میرزاخانی در آخر وقت شنبهشــب منتشر کرد، اعلام کرده که بعد از بازگشــت دانشــجویان به دانشگاه، برای پروفســور میرزاخانی مراسم یادبودی برگزار خواهد شد . «مارک تسیر لاوین »، رئیس دانشگاه «اســتنفورد»، او را «یــک ریاضــیدان، نظریهپــرداز درخشان و درعینحال متواضع» توصیف کرده است و ادامــه داده: «او جوایز را فقط به این دلیل دریافت میکرد تا برای دیگر زنان الهامبخش باشــد. تا مسیر وی را در پیــش بگیرند. «مریم» خیلی زود از میان ما رفت. جای او در اینجا، دانشگاه استنفورد و در سراسر دنیا، عزیز و خالی خواهد بود». در رســانههای جهان بــا برخی از همــکاران او مصاحبه شــده و برخی از خصوصیات او مورد ارزیابی قرار گرفته است. واشنگتنپســت به نقل از آلکس اســکین مینویســد: «پژوهشهــای ریاضی او با یک نــگاه در هر کتابی قابل تشخیص بودند. او بیشتر اوقات راهحل مسائل ریاضی را روی برگههای بزرگ کاغذ مینوشــت و دخترش به این کار میگفت «نقاشی» و خود میرزاخانی آن را به نوشتن یک رمان تشبیه میکرد». میرزاخانی و الکس اسکین به دنبال حل یکی از چالشهای ریاضی بودند که قریب به یک قرن است که مورد بحث فیزیکدانان است؛ مسئله مسیر یک توپ بیلیارد در یک میز چندضلعی. همچنین رالــف ال کوهن و باربارا کیمبــال براونینگ، اســتادان ریاضــی اســتنفورد و همــکاران پروفســور میرزاخانی، میگویند : «مریم یکی از بزرگترین مغزهای متفکر زمان خود و یک شخصیت فوقالعاده بود. جای او بسیار خالی خواهد بود.» تلگــراف، دیلیمیــل، ایندیپندنــت، لومونــد، گاردین، الپاییس، اشــپیگل، وایر هند، انپیآر، هندو، نیوزویک، ســیبیاس، العربی، زینیوز، آرمنپرس، نیجریاتودی، ورلدنیوز، واشنگتنپست، پاکستانتودی، ساینس مگ و فیزیکس برکلی، از جمله رســانههایی بودند که درباره این نابغه بزرگ ایرانی نوشتند. مهر خبر داده که مراسم یادبودی روز پنجشــنبه در مســجد جامع شهرک غرب تهران در ساعت 16 تا 17:30 برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.