به خدمت گیرنده زمانه نهچندان موافق

Shargh - - سیاست - مینو مرتاضیلنگرودی

زندگی بــرای انســان فرصتی کوتــاه، محدود و تکرارناپذیر است.

ازاینرو کیفیت زندگی که در چالش با حل مسائل بنیادین حیات به دســت میآید بر کمیت آن پیشــی میگیرد. آنان که بر کیفیت حیات و جادوی بینظیر و یگانه حضور خویش در جهان باور دارند؛ هوشمندانه و ارادهگرایانــه فرصت کوتاه و نامکرر زندگی خویش را صرف تثبیت چیزهای ماندگاری میکنند که مرگ و نیســتی را بدانها راهی نیست. زندگی مریم مانند خود او زیبا، ظریف و شــکننده درعینحال هوشمند و سرشــار از مفاهیم ماندگار و نامیرا همچون عشق، علم، اخلاق، نشاط و خلاقیت بود. گردآمدن یکباره چنین ذخایری در وجود مریــم میرزاخانی او را قادر کرد تــا زمان و زمانه نهچنــدان موافق را به خدمت خود گیرد و در قالب اندیشه ماندگار انسانی نامیرایی را تجربه کند. مریم میرزاخانی از آن دســته آدمیان بود که در برســاخت مانــدگاری در محدوده کوتاه و فرصت اندک زندگی موفق بود؛ هم از اینرو میتوان او را شاهد موفق و گویای زنی دانست که به واسطه بالندگی در خانواده رشــید و تحــت تربیت والدینی برابریخواه و در جامعه علمــی طراز عالی نیالوده به تبعیض جنسیتی، توانست مرزها و محدودههای موجود و ممکن را پشتســر بگــذارد و زن ایرانی را در جهان بلندآوازه کند و کارســتانی از این دســت از عهده همــگان خارج اســت. ای کاش این امکانات بــرای تمامی زنان و دختــران ایرانی ممکن و مقدور شــود تا هر روز شــاهد موفقیت جمعیت و جامعه زنان هموطن باشیم. آری زندگی مریم مانند خود او زیبا، ظریف و شــکننده و نهچندان بلند بود، اما طول و ســترگی نظام اندیشــه و اخلاق مریم تداومبخش حیــات علمی و مانــدگار او خواهد شــد. زین پس مریــم را همچون زندگی در رگهای زمان و در نبض هــر نظم ریاضی و در هر تپش زیبایی هندســی و در شــادی حل مســئله و یافتن مجهول و در خلاقیت شگفتیآفرین نظمی نوین جاری و روان خواهیم دید، همچنین او در مقام شــاهد احترامبرانگیز همچون چراغی بر قلــب و زندگی زنان و مردان برابریطلب و توسعهنگر جامعه ایران تابان و فروزان گشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.