الو شرق 88640260

Shargh - - سياست - sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

ســود ســپرده بانکــی: مرتــب در روزنامهها میخوانم که سود سپردههای بانکی باید کاهش یابد؛ ولی کســی چیزي عقلانــی و منطقی در این رابطــه نمیگوید. گویــا مســئولان نمیدانند که این یک راه کســب درآمد بــرای میلیونها ایرانی اســت. اگر میخواهند درآمد من را کم کنند باید راه جایگزین برای آن قرار دهند. من جز این ســود سپرده درآمد دیگری ندارم. آیا به غیر از دلالبازی یا خریــد خانــه و مســتغلات راه دیگــری برای ســرمایهگذاری در این مملکــت وجود دارد؟ اکثر مردم آنقدر پول ندارند کــه خانه بخرند و اجاره دهند. افراد ســالمند اگر هم پول داشته باشند از لحاظ عملی قدرت جســمی و روحــی این کار را ندارند. در کشــورهای پیشــرفته مردم پولشان را در بورس ســرمایهگذاری میکننــد. در آمریکا در درازمدت ســود حاصل از خرید ســهام 24 درصد است )کل ســهام در 50 سال گذشته(. از نظر من بهترین کار این اســت که بانکهای سرمایهگذاری تأســیس شوند و کارشــان این باشــد که مشتری پولش را آنجا بهصورت سپرده درازمدت 10 یا 20 ســاله پسانداز کند و آنها خودشان سهام بخرند کــه گویا در ایران خرید ســهام از ســوی بانکها ممنوع اســت. راه دوم این است که دولت به این ســپردهها سوبســید بدهد؛ یعنی به ســپردههای خیلی طولانی مثل 10 یا 20 سال سود بالا و حدود 24 درصد بدهد و پول را با نرخ متناسب با تورم در اختیار بانکها بگذارد تا آنها به کارآفرینان با نرخ پایین وام بدهند. چه خوب اســت دولت حســاب پسانــداز ابدی به وجــود آورد؛ یعنی من هرچه دارم تا زنده هستم در حسابی پسانداز کنم و نرخ خوبی ســود بگیرم و دیگر نگران بالا و پایینرفتن ســود نباشــم. هر وقت مُردم، وراثــم میتوانند حساب را ببندند، بدون پرداخت جریمه ولی تا آن زمان مثل سیستم فعلی عمل کنند؛ یعنی اگر تا 10 سال خواستم نقد کنم یک سودی بدهند.

نمایشــگاه خواربــار در پیــادهرو! در مقابــل فروشــگاههاي زنجیــرهاي، عــدهاي از دلالان و دستفروشــان بســاط پهــن کردهاند و بــا ایجاد ســدمعبر در پیادهروهــا نمایشــگاه خواربار راه مياندازنــد و منتظر فرصت هســتند تــا اجناس بُنــي را به قیمت ارزان از چَنگ مردم درآورند و با قیمت گران بفروشند! رؤیا کسایي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.