آينه

Shargh - - سیاست -

تجربه پندآموز

نشــیب و فرازهای مربوط به قرارداد توتال در دو هفتــه اخیر، تجربه پندآموزی برای فعالان سیاســی و مســئولان اجرائی کشــور بود... . انتقاد نیز یکی از ابزارهای رقابت است و دولتمردان و رقبای آنها باید با رعایت اصول و ضوابط نقد به وظایف خود در این زمینه عمل نمایند. مســئولان نیز باید با اطاعرسانی بهموقع و تحمــل انتقادهــا و مخالفتها، به کاری که معتقدند صحیح اســت ادامه دهند و شماتتها آنهــا را از راهــی که در پیــش گرفتهاند بــاز ندارد. این درســت اســت که مخالفان دولــت در بعضی موارد از جــاده انصاف خارج میشــوند و برخاف واقع مطالبی را به افــکار عمومی منتقل میکنند تا جامعــه را علیه دولت و مســئولان اجرائی تحریک نماینــد، ولی این واقعیت را هــم باید در نظر گرفت که کارکردن همیشــه عوارض و دردسرهای خود را دارد و هرگز نمیتوان انتظار داشــت مخالفتهایی حتی بیانصافانه وجود نداشته باشد. در رقابتهای سیاســی چون هدف این اســت که رقیــب از قدرت کنار گذاشــته شــود، خروج از جاده انصاف تا حدود زیــادی قابل پیشبینی اســت... . نکته مهم دیگری که دولتمردان ما باید به آن توجه داشــته باشند، این اســت که شــرایط بحرانی منطقه و معادلات قدرت بینالمللی درحالحاضر بســیار حســاس و پیچیده اســت. در چنین شــرایطی دولت جمهوری اسامی ایران باید با انسجام داخلی قسمت اعظم توان خود را صرف مقابله با توطئههــای خارجی و تدبیر امور کند.

وعدههای توخالی و آرزوهای بزرگ با برجام!

محمدجواد اخوان: با گذشــت دومین ســالگرد اعام توافق هســتهای میــان ایران و کشــورهای ۱+۵ که به برنامه اقدام مشــترک )برجام( موسوم گشته، این سند وارد ســومین سال عمر خود شد و بــار دیگر بحث درباره وضعیــت کنونی و آینده آن در رســانهها و فضای سیاســی و بینالمللی طرح گردیده اســت. برجــام ماحصل مذاکــرات حدودا ۲۰ ماههای بود که از ســال ۱۳۹۲ آغاز شــده بود و بعد از فراز و فرودهای بســیار ســرانجام توافق شــکل گرفت و اعام و امضا شــد. در حین مذاکره و پــس از امضای اولیــه برجام، منتقــدان دولت، انتقادات جدی و اساســی بر رونــد مذاکرات و نیز نتایج آن طرح و البته از ســوی مســئولان دولت و مذاکرهکنندگان رد شد. فضای رسانهای حمایت از توافق به گونهای بود که تنها راه نجات کشور و حل مشکات مردم را به مذاکره و توافق منوط میکرد و حتی در اظهاراتی مضحک حل برخی مشــکات همچــون آب آشــامیدنی و ازدواج جوانان و... به برجام گره زده میشــد. در چنیــن فضای هیجانی بســیاری از انتقادات منطقی به مذاکرات و برجام، کمتر شــنیده شد و حتی برخی ماحظات راهبردی دلســوزان نظام و منافع ملی تنها در اسناد مصوب مجلس و شــورای عالی امنیت ملی و دیگر اسناد بالادســتی درج شــد و در متن صریح برجام مورد توجه قرار نگرفت...

آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد

حســین شمســیان: . . آیا برای دولت این امکان وجود ندارد که با انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی، مردم و بانکها را در پروژهای مثل فاز یازده شــریک کند و همان سودی را که میخواهد به فرانسویها و چینیها بدهد، به مردم خودمان بدهد!؟ ... این اقدام و برنامهریزی، البته دست رانتخواران و دلالانی که از توتال رشوه گرفتند، از اســتات اویل رشوه گرفتند، در کرســنت رشــوه گرفتند و... را از بیتالمال کوتاه میکند و پول را بیواسطه به دست مردم میرساند. طبیعی اســت که چنیــن کاری برای برخــی ناگوار است. اما وقتی مقام ارشد دولتی معتقد است ملت ما فقط در آبگوشــت و قرمهســبزی تخصص دارد، وقتی وزیر صنعت ما در آرزوی واردات مدیر اســت، وقتــی برای فرانســه علیرغم همــه خباثتهایش فرش قرمز پهن میشود و... .

آمادگی و تمایل برای حضور زنان در کابینه

الهام امینزاده: . . باید مقداری نگاه مدیریتی در ارتباط با حقوق شــهروندی بهکار ببریم. فکر میکنم اگر ایــن نگاه حاکم باشــد، جامعه ســامان مییابد و میتوانیــم یک آرامش نســبی را به مــردم هدیه دهیم. خیلی بهتر از اینها میتوان کشور را اداره کرد. هزینهای هم ندارد. برخی شهروندان به ما مراجعه میکنند و میگویند که شــما در ادارات تابلو زدهاید که اگر کسی به کارمندی توهین کرد، مجازات حبس و مجازات نقدی دارد. آیا کســی کارمند توهینکننده به شــهروند مراجعهکننده را هم مجازات میکند؟ مــا این موضوع را در شــورای عالــی اداری چندماه پیش بهصــورت حقوق شــهروندی در نظام اداری تصویب و مصــوب و اباغ کردیم و تخلف از آن هم به هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت ارجاع داده میشــود. سازمان امور اداری و استخدامی هم بنــا دارد تمامــی ادارات را آموزش دهد. اگر کســی تخلف کرد، دستور داده شــده تا آن کارمندی که به شــهروندی توهین کرده یا حقــش را ضایع کرده به تخلفش رسیدگی کند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.