انشاءالله ترامپ برجام صرلاح یپداررواکنه شکبهن دلو داپتساان:بفهمیم به کجا میرسیم

Shargh - - ديپلماسي -

ایســنا: علیاكبر صالحی، رئيس سازمان انرژی اتمی ايران گفت: برجام را منصفانه ارزيابی كنيم نــه آرزومندانه. او ديروز در يازدهمين همايش استادان و دانشجويان ايرانی خارج از كشور در مشهد خطاب به مخالفان برجام گفت: انشــاءالله ترامپ برجــام را پاره كنــد تا بفهميــم به كجا خواهيم رســيد. بخشهای مهم سخنان او در ادامه میآيد: حقايــق روی زميــن را ببينيد، ســؤالی كه مطرح میشــود اين اســت: چه كار بايد میكرديــم تا آمريكايیهــا بيايند و عذرخواهــی كنند و تحريمها برداشــته شود. كسانی كه مخالف برجام هستند، بيايند و به اين سؤال پاســخ دهند؛ آيا صنعت هستهای كشــور ملک شخصی من بوده كــه در مذاكــرات من برای آن شــخصا تعييــن تكليف كنم و هرچه آمريكايیها بگوينــد، مــا بگوييم چشــم، چنين طرز فكری حكومت و نظام را زير سؤال میبرد. يعنی اين نظام هيچ متولیاي نداشته كه يک نفر مثل من برای كشور تعيين تكليف كند؟

اصــا فرض كنيد اگــر نظام اينطور باشــد، بنده هميــن قــدر عقل بــرای خــودم قائلم كــه چنين مخاطرهای نكنم، من با يک دســتورالعملی به آنجا میروم كه حالا چند موردش را برای شما میگويم.

نظام بــرای ما كف تعيين میكــرد، اينها را بعدا تاريخ مینويســد و همه آن نوشته شده است، گفتند چهار هزار ماشــين ســانتريفيوژ اگر داشــته باشيم، خوب است، مصوبات آن هم هست، ما چند ماشين گرفتيم، شش هزار تا، يعنی از كفی كه نظام برای ما تعيين كرده بود دو هزار ماشين هم بيشتر گرفتيم.

به مــا گفتند چندصد جســد ماشــين فقط روی استندها باشــد، ولی ما هزارو 44 ماشين گرفتيم، نه فقط جســد ماشين، بلكه ماشــينها بچرخد و فقط اورانيوم تزريق نشود، يعنی اراده كنيم فردا اورانيوم هــم تزريق میكنيم، اين فقط كف بود، اما ما در بعد فنــی چه گرفتيــم، حالا نمیخواهــم بگويم در چه جاهايی كف چه بود و ما چه گرفتيم.

اگــر برجام بــرای آمريكايیها خوب اســت، چرا ترامــپ و اســرائيل از آن ناراحتانــد؟! چرا ترامپ میگويــد برجام بدترين قرارداد تاريخ آمريكا اســت، آيا بدترين است چون صنعت هستهای ما را متوقف كرده، آيا او میخواســته صنعت هستهای ما پابرجا باشــد، جــواب آن را وزيــر اطاعات اســرائيل داده اســت، گفته شــما چه كار كرديد، ايران كه صنعت هســتهایاش را دارد و اگر اراده كنــد در آســتانه توليــد ســاح هســتهای اســت. آيــا صنعت هســتهای وجدانا متوقف شــده اســت؟! آيا نظام مسئولی ندارد كه بگــذارد صنعت هســتهای متوقف شود، آيا اشكالی داشت كه بعد از برجــام توليد نفت به حدود چهار ميليون بشكه برسد، اشكال دارد صادرات نفت ما به بيش از دو و نيمميليون بشــكه برســد، اشــكال دارد فســاد در فروش نفت كنار زده شــود. آيا اشــكالی دارد با برجام فشــار در فروش نفت كشور كنار زده و دلار، كشــتیرانی و نفتكشهای كشــور آزاد شــود، بله مــا بهتــر از اين هم میتوانســتيم، من يکبــار گفتم ما هر بار میرويــم مذاكره قویتر میشــويم، بعد يک نفــر گفت پس شــما میرويد آنجــا آموزش میبينيد، میگويم آقــا چرا اين حرف را میزنی، اســتاد اولوالعزم هم هر كتابی را بيشــتر بخواند بيشــتر به علمش افزوده میشــود. مگر ما خداييــم كه ديگر به كمالاتمان افزوده نشــود، نقد هم میكنيــم، نمیدانيم چگونه نقــد كنيم. آقايان تاريخ نشان خواهد داد، برويد از خود ترامپ بپرسيد، انشاءالله كه ترامــپ برجام را پاره كند تا ببينيم چه میشود.

بنده مشــكلی كه دارم اين اســت كه حرفم را میزنم، دو ســال پيش حدود يک يا دو ماه از تصويب برجام گذشــته بود كه دو نكته را گفتم، اول اينكه آمريكايیهــا دبــه میكنند كه اين كلمه خودش داستان شد، دومين مســئلهای كه گفتم اين بود كه بانکهــای بزرگ هنوز وارد ميدان نشــدند كه آقای روحانــی هم عصبانی شــدند و من را توبيخ كردند، من در حد توبيخشــدن از ســوي رئيســم حرفم را گفتم، خيلی از حقايق را نمیتوان گفت اما حقيقتهای اينگونهای را بنده با تشخيص خودم اعام كردم.

متأسفانه آمريكايیها در برجام عملكرد درستی نداشــتند، چگونــه درســت نبــوده، اينجاســت كه مقــام معظــم رهبری دقيق مطلــب را بيان كردند و فرمودند در نوشــتن برجــام مســامحه و عجله شــده است كه اين سخن ايشان در بُعد تحريم بود، نه بُعد فنی.

شــما برويد رآكتــور اراک را ببينيد، آمدهاند با اســتفاده از فتوشاپ چالهای كه قلب رآكتور اراک است را پر و كليپی از آن منتشر كردهاند كه بگويند صنعت هستهای ما متوقف شــده است، واقعا آدم بايد چه بگويــد، اينگونه میگويند صنعت هســتهای متوقف شده است، آيا اين كارها خداپســندانه و مورد پسند پيامبر )ص( و اسام است.

برخی عبارت را به بعد فنی صنعت هستهای نســبت میدهند و میگويند ايــن صنعت نابود شــد، مــن تعجب میكنــم از برادرانــی كه ما 40 ســال يكديگر را میشناســيم و با هم رفت و آمد خانوادگی داشــتيم و افراد عالمی هســتند، اما ســر مسائل سياســی میگويند صنعت هستهای كا متوقف شده اســت. من به عملكرد برجام نمره 70 میدهم و از نظر من برجام قبول شــده اســت، 30 درصــد هم اختال ايجاد میكنند كــه بايد با آمريكا صحبت كرد و فشــار آورد. ما امكانات فشــار را هم داريــم. امروز در برجام طوری عمل كرديم كه ديگر به گذشــته بر نمیگرديم. اگر در آينده به تاريخ ايران نــگاه شــود، خواهيم فهميد كه ايــن ملت چه قدم بزرگی برداشــته است. صنعت هستهای نماد قدرت جمهوری اســامی ايران است و به سايق دولتها ربطــی ندارد و هــر تصميم بزرگی بــرای آن گرفته میشود، حتما بايد با هماهنگی نظام صورت بگيرد.

اكنون در شرايطی قرار داريم كه امپراتوری آمريكا دچار تكانههای شــديدی شده و برای اولين بار دچار سردرگمی در استراتژی خود شده است.

امروز سردرگمی در اســتراتژی آمريكا با تزريق از جانب كشورهای خاورميانه تقويت میشود. ترامپ هر روز يک حرف میزند و دوقطبیشدن آمريكا يک واقعيت اســت و اختافات اين كشور تازه آغاز شده اســت. اكنون برخی از كشــورهای خاورميانه قوت مردم خود را به كام اســتكبار میريزند و به ســمت ناكجاآباد حركت میكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.