آمریکا با برجام چه میکند

Shargh - - ديپلماسي -

... مگر اينكه يک اراده سياســی فوقالعادهای به وجود آيد و جو خاصی شــكل گيرد كه بتواند روسيه، چيــن و اتحاديــه اروپا را متقاعد كند كــه عليه ايران اقدام كنند كه آن هم در شرايط فعلی ممكن نيست؛ بنابرايــن آمريكايیهــا زمينه ديپلماتيــک و حقوقی مناســبی ندارند كه بتوانند براســاس آن مانور دهند. تيم مذاكرهكننده وظايفش را به بهترين شكل ممكن انجــام داد- با تأكيد بر كلمه «ممكن»- الان دســت آمريكايیها بــرای اينكه برنامههای خــود را چه در زمينــه برجام و چه در زمينه موشــک پيش ببرند، باز نيست. آمريكا برای اينكه بتواند كاری انجام دهد، به يک ائتاف جهانی نيــاز دارد و الان با اين زمينههای حقوقــی و ديپلماتيک موجــود نمیتواند اين ائتاف را به وجود آورد؛ درحالیكه با شــش قطعنامه قبلی میتوانست. ممكن اســت بگذارند برجام همينجور پيــش برود و ۲9 تير تعليــق دوم را انجام بدهند، به همان ترتيبی كه در ماه می انجام دادند. البته برخی هم گفتهاند كه سياست ترامپ، سياست ‪waive and‬ slap است؛ يعنی تعليق كن و ضربه بزن. در دو مورد گذشــته ضمن اينكه پايبندی ايران را به برجام اعام كردند، يکسری تحريم هم عليه تعدادی از شركتها و اشــخاص اعام كردند. البته بخشــی از اين هم باز برمیگردد به همان مسئله راضیكردن بدنه رأی. مثا تحريمهای ســنا تنها به دنبال قانونیكردن آن چيزی است كه در گذشته بوده است.

↙ یعنی چه؟

يعنی يکسری تحريمها در زمان بوش پسر و اوايل دوران اوباما از طريق فرمانهای اجرائی اعام شدند كه سنا به دنبال واردكردن آنها در قانون است و البته تكرار برخی از تحريمهايی اســت كــه قبا در قوانين كنگره وجود داشته. البته رئيسجمهور میتواند طبق معمول اينها را تعليق كند؛ اما سنا نيز دنبال همان جو ايجادكردن عليه ايران است.

درباره مصوبه ســنا شما چندین مطلب جامع ↙ برای «شرق» نوشتید. از روند تلخیص و مواردی که به آن اضافه شد، عیان است که آنها نمیخواستند تحریمی علیــه برجام در این مصوبه باشــد. این طــرح الان در مجلس نمایندگان با یک گیر قانونی مواجه شده است که گفتهاند اصلا این طرح نباید از ســنا میآمده که این کار هزینهزا بود. برخی از جمهوریخواهــان میگویند که اصلا این گیر مهم نیست و حل میشــود؛ اما با الصاق تحریمهای روسیه به این طرح موضوع کمی پیچیده میشود و پای رابطه ترامپ و روســیه به این موضوع باز میشود. آینده این مصوبه را چگونه میبینید؟

مــن فكر میكنــم كه ايــن مصوبه بــه تصويب مجلــس نماينــدگان هم خواهــد رســيد. گيرهای تكنيكی و حقوقی رفعشدنی هســتند و ظاهرا اخيرا رفع شــدهاند. مثــا میگويند طرحهايی كه از ســنا شروع میشــود و ابتكار آن در دست سنا است، نبايد هزينهزا باشــد و نبايد توليد درآمد كنــد. اين طرح با توجه به جريمههايی كــه تصويب كرده، برای دولت درآمدزا است؛ پس مجلس میگويد اين اشتباه است. اين يک ايراد حقوقی تكنيكی اســت كه حلشــدنی است. مسئله روسيه، مســئله مهمی است و درست میگوييد؛ اما اصل مســئله روســيه آن موقعی حل شــد كه مک كانل -رهبر اكثريت ســنا - پذيرفت كه اين تحريــم را همراه تحريم ايران كنــد و به بحث و رأی بگذارد كه جمهوریخواهــان و دموكراتها آن را با 98 رأی از صــد رأی پذيرفتند. میتوانيم بگوييم كه مسئله روسيه از نظر كنگره حل شده است. وقتی ســنا با اين قاطعيت رأی میدهد، دليلی ندارد كه در مجلس نمايندگان اين موضوع رأی نياورد. ولی احتمال دارد که در مرحله بعد ترامپ که ↙ باید اجرا کند، آن را وتو کند.

به احتمال زياد اين طرح تصويب میشود. ترامپ در موقعيــت قوی نيســت و هــر روز كــه میگذرد، موقعيت او ضعيفتر میشــود. دشــمنی با روسيه بهويژه پوتيــن جزء لاينفک سياســت خارجی آمريكا در 70 ســال گذشته بوده اســت، ]البته[ به جز دوره كوتاهی كه يلتســين ســر كار بود. اين هميشه بوده و ترامــپ كه هيچ چيــز درباره منافع ملی و سياســت خارجی آمريكا نمیداند، نمیتواند آن را عوض كند. اينطور نيست كه نخبگان سياست خارجی آمريكا كه در كنگره هم هستند، بگذارند روسيه كار خود را پيش ببرد. پس به احتمال خيلی زياد تصويب خواهد شد، منتهی ‪Veto Proof‬ خواهد بود؛ يعنی بيش از دوسوم رأی خواهد آورد و درصورتیكه ترامپ وتو كند، وتوی او رد خواهد شد.

پس ما آن زمان باید نگران بازی سیاسی داخل ↙ ایران باشــیم که گروهی خواهند گفت «تحریمها برگشت و برجام ناکارآمد بود .»

اين به توانمندی دوســتان ما در سياست خارجی برمیگردد كه بگويند اين مصوبه چيســت. برداشت من اين است كه اين مصوبه، تغيير اساسی و عمدهای ايجاد نمیكند. بهعاوه، ايران انحصارا و اختصاصا با گروه 1+5 درباره برنامههای هســتهای و تحريمهای مرتبط با آن مذاكره كرد. درباره تحريمهای موشــكی، حقوق بشــر و تروريسم مذاكرهای نشده است. هم در قانون CISADA و برخی از ديگر قوانين كنگره و هم در فرمانهای اجرائی درباره حقوق بشــر، تروريسم و مســائل موشكی تحريم اعمال شــده و هم ادعاهای بیاســاس مبنای تحريم ســپاه در زمان بوش پسر و اوايل اوباما بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.