این بهترین تصمیم است؟!

Shargh - - زاويه - وحید شامخی*

حتمــا تابهحــال برایمان پیش آمده است که چندروز بعد از خرید از یک فروشگاه لباس، عطر، گوشی موبایل یا لپتاپ احساس کردهایم که ســرمان کلاه رفته است! با این پول میشد انتخاب بهتری داشت! تحتتأثیر حرفهای فروشنده قرار گرفتــم! وگرنه اصــلا چنین چیزی نمیخواستم! رفته بودم فلان مدل گوشی را بخرم، با یک مدل دیگر از در فروشگاه بیرون آمدم! رفته بودم فلان عطر را بخرم، فروشنده گفت چرا این عطر را امتحان نمیکنید؟ این جدید اســت! این شیکتر از آن است! یا در همین مسابقه خنداننده برتر که در برنامــه خندوانه برگزار میشــود، وقتــی از اجــرای یــک شرکتکننده خوشمان آمد ممکن است فورا به او رأی بدهیم، اجرای بعــدی را کــه میبینیــم، متوجه میشــویم اینکه بهتر از قبلی بود! دوبــاره رأی میدهیــم و به همین صورت در خیلی از مقاطع زندگی، اشتباهات کوچک و بزرگ میکنیم! چرا این مسئله پیش میآید؟ یکی از مهمترین دلایلش این اســت که در مقطعی که میخواهیم تصمیم نهایــی را بگیریــم، گزینههــا را در کنــار هم بررســی نمیکنیم، بلکه گزینههــا را یکبهیــک و جداگانه بررســی کرده و تصمیم گرفتهایم که طبیعتــا ممکن اســت با خطا در آن لحظــه همراه بوده باشــد. جالب اســت کــه اخیــرا )مارس 2017( نتیجه تحقیقات مشــترکی میــان دانشــگاه لیدز انگلســتان و یک دانشــگاه ســنگاپوری منتشــر شده است.

این تحقیــق دقیقا بــه همین سؤال میپردازد که چقدر اهمیت دارد وقتــی میخواهیــم تصمیم بگیریم، گزینههایمــان را یکییکی بررسی کنیم یا همه را در کنار هم؟ بررسیهای این گروه نشان میدهد کــه بهطــور متوســط 22 درصد احتمال انتخاب بهترین گزینه بیشتر میشود، وقتی همه گزینهها را کنار یکدیگر و در مقایسه با هم بررسی کنیم! جالب اســت کــه این گروه میگویند بر اســاس مشاهداتشان، اغلــب شــرکتهای پیشــرو خودروســازی یا بیمــه عمر، گزینه مقایســه محصــولات یــا خدمات نداشــته و هر محصــول و خدمت تنها صفحه ویــژه خودش را دارد! درست است، برای اینکه مثلا ناهار یا شــاممان را در کدام رستوران یا فســتفود بخوریم ممکن اســت آنقدرهــا هــم این مســئله مهم نباشــد، اما وقتی مســئله انتخاب رشــته تحصیلی، انتخاب همســر، انتخــاب شــغل، انتخاب شــریک تجاری برای یک شرکت یا ملت و... مطرح میشود، یک درصد احتمال بالاتر در انتخــاب بهترین گزینه نیز اهمیت بسیار زیادی دارد، چه رسد بــه 22 درصد! خب چــه میتوان کــرد؟ ســعی کنیم تا حــد امکان بــرای انتخــاب و تصمیــم نهایی، چندیــن گزینه محتمــل را در کنار یکدیگر مقایســه کنیم. این راهکار، امروز حتــی به لطف فناوری، برای بسیاری از خریدهای معمولمان نیز قابلاجراست.

برای مثال وقتــی میخواهیم گوشــی یا لپتاپ بخریم، بسیاری از وبسایتها به کمکمان میآیند تا مقایســه به نسبت دقیقی داشته باشــیم و در آرامش به جمعبندی برسیم، اما برای تصمیمات بزرگتر و جدیترمان، نیاز به تمرین فردی داریــم؛ نیــاز بــه تمریــن داریم تا مطمئــن شــویم و خیالمان راحت شود که این بهترین تصمیم است. *مشاور مدیریت استراتژیک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.