شب سهرابکشان

Shargh - - يات -

بهتازگي دفتــر پنجم تصحيح انتقادي مهري بهفر از «شــاهنامه فردوسي» توسط نشر نو منتشر شده است. بهفر چندسالي است که مشغول تصحيح انتقادي «شاهنامه» شــده و پيشتر چهــار دفتر این اثــر به چاپ رســيده بود. کار بهفر بر روي شــاهنامه چند ویژگي بارز دارد کــه آن را به اثري متمایز بدل ميکند. تصحيح او تصحيحي انتقادي است همراه با شرح واژگان و ابيات «شاهنامه». بهفر در تصحيحاش، به نسخههاي گوناگون شاهنامه توجه داشته و بهطور دقيقي به ریشهشناسي واژگان متن توجه داشته است. در توضيح خود کتاب درباره کار بهفر آمده: «این کتاب تصحيح تازهاي است از شاهنامه فردوسي بر پایه مهمترین دستنویسهاي بریتانيا، فلورانس، و... دســتنویس ســنژوزف که بهتازگي در بيروت یافته شــده و تصحيح حمدالله مســتوفي نيز براي نخســتينبار در این تصحيح انتقادي بررسي شــدهاند. بخش دیگر این اثر شــرح یکایك ابيات، تعابير کنایي، مجازي، استعاري و... اســت، بههمراه گزارش ریشهشناسي واژگان متن و بررسي درونمایهها، رویدادها، شــخصيتها و خویشکاري آنها و نيز مقایسهشان بــا متون همزمان و ناهمزمــان. برگردان عربي شــاهنامه از فتحبنعلي بندارياصفهاني در اوایل قرن هفتم، برگردان منظوم انگليســي برادران وارنر، فهرست واژههاي گزارششــده، فهرست واژههاي پارسي باستان، اوستایي، پهلوي اشکاني، ساساني و... فهرست واژههاي عربي، فهرست واژههاي غيرعربي و غيرایراني، فهرســت نام مکان و کســان، بيتیاب و کتابنامه از بخشهاي دیگر این کتاباند.» بهفر در پيشاني کتاب، این دفتر را به «بيژن نجدي براي شــب سهرابکشــان» تقدیم کرده است؛ چراکه دفتر پنجم این کتاب به «داســتان رســتم و ســهراب» مربوط است. در کار بهفر خوانشهاي مختلف از «شــاهنامه» مورد بررسي قرار گرفته و کوشيده شده تا خوانش درست از آن ارایه شود. البته یکي از ویژگيهاي تصحيح انتقادي این است که هر تصحيح مجددي برآمده از نگاهي جدید است و همچنين راه را بر دیگر روایتها نميبندد. براي آشنایي با بخشي از آنچه بهفر در این کتاب انجام داده، چند سطري از کتاب را ميخوانيم: «داستان رستم و سهراب به لحاظ نوع ادبي حماسه تراژیك است، یعني گونــهاي تلفيقي از ترکيب مختصات حماســه و تراژدي اســت؛ به این ترتيب که از هریك از این دو نوع ادبي مختصات و ویژگيهایي را برگرفته است. این داستان نه در ساختار نمایشي )دراماتيك( که در ساختار روایي حماسه سروده شده اســت... از ميان اجزاء ششگانه تراژدي، به تعریف ارسطو - یعني داســتان، اخلاق، گفتار، فکر، صحنهآرایي و آواز- دو جزء آخر که اهميت کمتري دارد در حماســه نيســت. ولي از ميان این شش جزء آنچه اســاس و روح تراژدي را ميسازد: داستان، یعني ترکيب وقایع در روند علي- که مهمترین جزء تراژدي دانســته شــده و اســاس و روح تراژدي است- در داستان رستم و سهراب هست. داستان رستم و سهراب از مختصات نوع ادبي حماســه، روایيبودن و داشتن وزن واحد را دارد و از ویژگيهاي تراژدي، داستان در معناي منسجم تراژیکش، اخلاق، گفتار، فکر و تقليد از کار و کنشي جدي و پایان ناخوش را داراست.»

شاهنامه فردوســي)دفتر پنجم(/ تصحيح انتقادي و شرح يكايك ابيات/ مهري بهفر/ نشر نو آغازهايموسيقيايرانمعاصر

«چهرههاي موســيقي ایــران معاصر»، عنــوان کتابي اســت از هوشــنگ اتحاد که این نيز اینروزها جلد اول آن توســط نشــر نو بهچاپ رســيده اســت. نویسنده کتاب در پيشگفتارش، عدم شــناخت و آشــنایي با موســيقي ملي را از دلایــل تدوین این کتاب دانســته اســت. همچنيــن او بــه موانع و محدودیتهایي که موسيقي ایراني در دورههاي مختلف داشته اشاره کــرده و این را هم از دلایل ضروري نوشــتن کتابــي درباره چهرههاي موسيقي معاصرمان دانسته است: «به همين جهت، پس از چندسالي که درصدد تهيه مطالب و منابع براي کتاب پژوهشگران معاصر ایران بــودم، بهطور همزمان و به همان صورت نســبت به تهيه مواد براي موسيقيدانان معاصري که اکنون در ميان ما نيستند نيز پرداختيم که پس از گذشــت سالها مجموعه چشمگيري از منابع فراهم آمد و در این وادي نيز کوشــيدم به بيشترین منابع دســت یازم... بنا به توصيه صاحبنظران کوشيدهام کمتر سخن بگویم، مگر به ضرورت و مستند. بهطورمثــال، هنگامي کــه منبع مطلعي مقرون بــه صحت نبوده یا متناقض بوده اســت، در نقل مطالب نهایت امانت رعایت شده است. رویکرد اصلي مولف در این کتاب شــرح احوال و آثار موســيقيدانان بوده اســت. از آنجا کــه طي بيش از شصتســال مطالعه، مطالب تذکرهها برایم خشــك و کســالتآور بوده اســت، کوشــيدم کماکان موضوع را به صورتي متنوع ارایه دهم تا براي خواننده دلچسب باشد و، درعينحــال، در حد مقدور اطلاعات را به طــور کامل در اختيار او بگذارد.» برایناساس، ترتيب شــخصيتهایي که کتاب به سراغ آنها رفته بر اساس تاریخ تولد آنها است. شروع کتاب با آقاعلياکبر فراهاني است که به گفته نویسنده، سرسلسله خاندان موسيقي و ردیف ایران در محدوده یكونيم قرن اخير است. چهرههاي موسيقي ايران معاصر/ هوشنگ اتحاد/ نشر نو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.