بیتالمقدس؛ دروازههای بسته

Shargh - - روزنامه -

کشتهشدن ســه فلسطینی و دو پلیس اسرائیلی نتیجه درگیریهای اخیــر در ســرزمینهای اشــغالی اســت. درگیریهایی که باعث شده برای نخســتین بار نمــاز جمعه در مســجدالاقصی برگــزار نشــود. از ســال ۱۹6۹ تا امروز هیــچگاه نماز جمعه در مســجدالاقصی متوقف نشــده بــود؛ اما ایــن بــار مأموران اسرائیلی نهتنها مانع نماز شدند که دروازههای ورودی به منطقه قدیم بیتالمقدس را هم بستند. تفتیش بدنی جوانان فلســطینی در گوشه و کنار شــهر هم از دیگــر اقدامات مأموران اسرائیلی بوده است. عکس: عربنیوز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.