مصر؛ تروریستها جولان میدهند

Shargh - - روزنامه -

مأموران امنیتی مصر ســرگیجه گرفتهانــد. هــر روز یــک خبــر از عملیات تروریســتی در این کشــور منتشر میشود. بعد از درگیریهای صحرای سینا و حمله به مسیحیان قبطی در اســکندریه و طنطا و منیا، نوبــت به جیــزه و غردقه رســیده اســت. در جیــزه مأمــوران پلیس هدف عملیات تروریســتی صاحبان این خودرو کــه در عکس میبینید، بودهانــد و در غردقــه گردشــگران اروپایی حاضر در ساحل. پنج نیروی پلیس در حادثه اول کشــته شدهاند و در ســاحل غردقه هم دو گردشگر جان باختهاند. عکس: الشرقالاوسط

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.