كليددار پايتخت چه كسي است

Shargh - - صفحه اول - احمد مسجدجامعي . عضو شوراي شهر تهران

فردا، براي شــهر تهــران، روز تعيينکننــدهاي اســت. منتخبان پنجمين دوره شــوراي اســلامي شــهر تهــران، جمع ميشــوند تا اوليــن مرحله از بررســيها براي انتخاب شــهردار تهران را به انجام برسانند. انتخاب شهردار، از ســويي انتخاب رأس هرم مديريت شهري است و از ســويي طبق قانون، نخستين و کليديترين مســئوليت اعضاي شــوراي شهر اســت. همواره در انتخاب شــهردار، ديدگاههاي متفاوت مطرح اســت که حتي گاه با هم متناقض نيز هســتند؛ مثلا از منظر گروهي، جايگاه شــهردار، جايگاهي سياسي است، اما از نظر گروهي ديگر اين جايگاه، صرفا تخصصي است. گروهي شــهردار را مديري ستادي ميبينند و گروهي ديگر، مديري صرفا اجرائي که بايد حوزههاي مکاني، نهادي، حقوقي و زيســتي شــهر را بشناسد. هرکس درباره اينکه شهردار منتخب، چه عرصههايي از شهر را بايد بشناســد و بر آنها اشــراف داشته باشد، نظري دارد و بســياري از ايــن نظرها بر اين بنيان اســتوارند که شــهر حوزه عمل اجتماعي اســت، اما جز موارد کلي کــه در قانون بــراي انتخاب شــهردار آمده، از قبيل ميزان تحصيلات، ســن، تابعيت، حسنشهرت، توانايي جسمي و روحي براي انجام کار و...، در قانون و آييننامهها شــاخصهاي تخصصي و کارکردي که شــوراهاي شــهر بر اساس آن سياســتگذاري کنند و شــهردار را برگزيننــد نيامده اســت. بــه اين وضع ميتوان به چشــم فرصت نگريســت يا تهديد، ولي درهرحال، مقتضيات حقوقي و اجتماعي کنوني اعم ازمحدوديتهــا و چالشهاي زيســتي و اجتماعي، بهويژه محدوديت درآمدها و ازريختافتادگي شــهر وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.