سکوت وزير كمحرف و پركار

Shargh - - صفحه اول - عبدالحسين طوطيايي . پژوهشگر کشاورزي

محمود حجتي، وزيــر کمحرف و پرکار جهاد کشاورزي، بدون گزافه از چراغان دولت يازدهم بهشــمار ميآيــد. او که آمد، بيــش از آنکه از تنگناهاي پرشــمار بنالد، چشم به داشــتهها ســپرد. حجتي با وجود ساختار کمجان وزارتــش، گامهايي مصمم در وادي توليد گذاشــت. ارقام بهدستآمده در بخش کشــاورزي در اين چهار ســال حتي در نگاه منتقدان منصف دولت با آميزهاي از ســکوت تأييدآميز همراه شد. کارنامه مقبول بخش کشاورزي، رئيسجمهور را نيز برآن داشت تا گاهوبيگاه از تلاش و آنچه که در بخش کشاورزي به دست آمده گفته و از آنچه بايد به دســت آيد، نويد دهد. حجتي اما در اين هفتهها که رئيسجمهور و مشــاورانش در ماراتني از انتخاب کابينــه دوازدهم، روزهاي بلند، اما نفسگيري را ســپري ميکنند؛ آخرين روزهاي دولت يازدهم را در ســکوتي پرســشانگيز ســپري ميکند؛ ســکوتي که البته در نگراني فزاينــده صاحبان نظر و حتي کرســيهاي اجرائي حوزه کشاورزي به نجوايي پرصــدا در پيرامون گراييده اســت. آيا وزير زحمتکش و کمادعاي بخش کشــاورزي با آمدن ديگربارش نويد رونــق را داده و از تنگناها خواهد کاســت يا که نکند در زير اين بار گران، تاب و توان از کف داده اســت؟ اما اگر او ياراي ادامه چهار سال ديگر تلاش و دستاورد را داشته باشد اما باز هم نيايد، چه پيامي را به کنشگران، دلسوزان و جامعه توليدکنندگان بخش کشاورزي جز نوميدي و تحليلرفتن آخرين رمقهاي آن خواهد داد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.