تعداد پروندههاي قضائي فراتر از استاندارد بينالمللي است

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: رئيس قــوه قضائيه روز گذشــته و در جلسه مســئولان عالي قضائي، رســيدگي به بيش از 15 ميليون پرونده قضائي در ســال 95 را بســيار فراتر از ميزان استانداردهاي بينالمللي دانست و گفت: «با توجه به کمبود امکانات، اعتبارات و نيروي انساني...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.