هشدار تهران نسبت به همهپرسي كردستان عراق

در ديدار شمخاني با نمايندگان اتحاديه ميهني بيان شد

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: هرچه به زمــان برگــزاري رفراندوم استقلال اقليم کردستان نزديک ميشويم، صفآراييها درباره اين موضوع روشــنتر از پيش ميشــود. اگرچه موضع جمهوري اســلامي ايــران از ابتــدا درباره اين موضوع مشخص بوده...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.