تتلو آمد كنار من نشست

Shargh - - سیاست -

شــرق، آمنــه شــيرافکن:

جشــن فارسپــاس حاشــيههاي زيادي داشت؛ رســانهاي تحت مديريت خبرگــزاري فارس که بيشــتر به حاشــيههاي فضاي مجازي ميپردازد. دعوت از برخي چهرههاي سياســي در کنــار برخي چهرههاي غيرسياســي اما پرحاشــيه، ســروصداي زيادي در رسانههاي مجازي و غيرمجازي به راه انداخت. سيدحســين نقويحســيني، از جمله ميهمانان اين برنامه بود. انتشــار تصاويري از او در کنار تتلــو با واکنشهايــي در فضاي مجازي روبهرو شــد. نقويحســيني به «شرق» ميگويد تتلو را نميشناخته و فقط اسم او را شنيده بود و همين که متوجه ميشود تتلو کيست، جلسه را ترک ميکند.سخنگوي کميسيون امنيت ملــي مجلس از چهرههاي سرشــناس جريان اصولگرايي اســت که در مجلس نهم همراهي زيادي با دولت احمدينژاد داشــت. او اين روزها همراستا با فراکسيون ولاييون مجلس گام بر ميدارد، فراکسيوني که در نقد دولت روحاني ســنگ تمام ميگذارد. البته نقوي ايــن روزها ميگويد «اگر حســن روحاني کابينه بانشاط و کارآمد بياورد، با او همکاري خواهيم داشت». با اين حال تأثير و نطق آتشــين نقويحسيني در جلسه اســتيضاح «رضا فرجيدانا» وزير علوم دولت حســن روحاني از يادهــا نخواهد رفت. خيليهــا بر اين باور بودند که نطق نقويحسيني تير خاصي بود بر افتادن فرجيدانا.

حتمــا واکنشها در فضاي مجازي به انتشــار تصاوير شما در کنار آقاي تتلو را شنيدهايد.

من خيلي اهل شبکههاي اجتماعي نيستم، تلگرام نــدارم، حتي فيلمهاي خودم را هــم نميبينم. اما در جريان واکنشهاي اين جلسه قرار گرفتم. البته در اين جلسه همه دعوت بودند و برخي نيامدند.

يعني اصلاحطلبان هم دعوت بودند؟

اين جلسه متعلق به اصولگرايان نبود.

اما خط و ربط سياســي خبرگزاري فارس براي همگان مشخص است. فارسپلاس هم زيرمجموعه فارس است ديگر.

نــه؛ ببينيــد نبايد ايــن را پاي يک جريان سياســي بگذاريد. جريان سياسي صاحب دارد.

به هر شکل تتلو در جريان انتخابات اخير هم با آقاي رئيسي ديدار و از ايشان حمايت کرد، يعني از نظرهايي خودشان را به اصولگرايي نزديک ميدانند.

خب زمــان انتخابات بود، ارتباطــي با اين موضوع نــدارد. هر چيزي را که نميتوان به اصولگرايي متصل کرد. اينکــه بخواهيد ايــن خواننده را وصــل کنيد به اصولگرايي، چيز خوبي نيست.

بــه هر حال آقاي تتلو در انتخابات از شــخص آقاي رئيسي حمايت کرد. اينطور نيست؟

انتخابات تمام شده است.

ولي او کماکان در جمعهــاي اصولگرايي ديده ميشود.

در اين جمــع بهنوش بختياري بود. خانم بختياري که از حســن روحاني حمايت کرده بــود. برايش نامه حمايت هم نوشته بود.

ولي خب ســؤال من درباره آقاي تتلو و حضور شما در آن برنامه است.

شــما در ميرويد؛ بهنوش بختياري رسما از حسن روحانــي حمايت کرد. پس جلســه اصولگرايان نبود. همه جور آدم در اين همايــش بودند. فعالان مجازي توييتر و اينستاگرام. نبايد اينها را به جريان سياسي وصل کرد. درست نيست.

به هر حال تصاوير شما در کنار تتلو واکنشهايي در فضاي مجازي به دنبال داشته.

گفتم که حضور چنداني در شــبکههاي اجتماعي ندارم، اما حســب واکنشهايي که به وجود آمده، بايد درباره آن جلسه توضيحي ارائه دهم.

شما رسما براي جلسه دعوت شده بوديد؟

براي همايش فارسپاس رسما به افراد دعوتنامه داده بودند. حضوري هم در لابي مجلس از من دعوت شد تا چنددقيقهاي در آن نشست حاضر شوم.

و وقتي وارد ســالن شديد، آقاي تتلو در جلسه حاضر بودند؟

خير، وقتي وارد ســالن شــدم، فضــاي خوبي بود. بچههاي رسانهاي و فعال مجازي حاضر بودند. جوان و باانگيزه بودند. وارد شديم. بنا داشتم انتهاي مجلس بنشــينم. دوســتان ما را به رديــف اول هدايت کردند. برنامههايــي در حال اجرا بود. هر شــخصيتي که وارد ميشد، دوربينها عکس ميگرفتند. در رديف اول تمام صندليها پر بود. در همين فضا ديدم آقايي وارد شد با کاه کج و تيپ خاص. دوربينها خيلي از ورود ايشــان اســتقبال کردند. آمد رديف جلو. جاي نشســتن نبود. به طور ناگهانــي دونفري که کنار من نشســته بودند، بلند شــدند و همان دو نفر نشستند کنار من. من فيلم و عکسي ازشــان نديده بودم اما اسمشان را در جريان انتخابات شنيده بودم.

پس چطور متوجه شديد که اين فرد تتلو است؟

از بغلدستيام پرسيدم اين فرد کيست. چون خيلي مورد توجه عکاسان قرار گرفته بود. اول فکر ميکردم فوتباليست است. کناردستيام گفت اين آقا تتلو است. گفتــم پس تتلو اين اســت با اين تيپ و شــمايل. حالا عکسهايي گرفتنــد و در فضاي مجازي نوشــتند که سخنگوي امنيت ملي کنار تتلو نشسته.

يعني اصلا اينطور نبود؟

خير من کنار کسي ننشستم، ايشان آمدند و نشستند و چند لحظه بعد سالن را ترک کردم. اگر تصاوير ادامه برنامه را ديده باشــيد، متوجه ميشويد که من ديگر در سالن نبودم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.