سخنگوی سپاه: سپاه در سازندگی نگاه كاسبكارانه را دنبال نمیكند

Shargh - - سیاست -

ســپاهنيوز:

ســردار رمضــان شــريف، مســئول روابطعمومی کل سپاه، با تأکيد بر لزوم اطاعرسانی فعاليتهای حوزه ســازندگی سپاه؛ مانند عرصههای دفاعی، تصريح کرد: «اگر آنطور که در حوزه موشکی و شليک موشک بهسوی مواضع داعش اطاعرسانی کرديم، در عرصه سازندگی نيز عمل کنيم، ملت ايران با اقدامات سپاه در اين حوزه بيش از پيش آشنا شده و آن را تحســين میکنند». ســخنگوی ســپاه افزود: «امروز شــاهديم که رســانههای معاند و متأســفانه برخی در داخل کشــور، فعاليتهای سپاه در عرصه سازندگی را اقتصادی و با نگاه منفعتطلبانه معرفی میکنند، درحالیکه حضور و نقشآفرينی ســپاه در اين عرصه تنها با هدف خدمت به مردم و سازندگی و آبادانی ايران اسامی صورت گرفته و سپاه هيچگونه نگاه کاسبکارانهای را در اين عرصه دنبال نمیکند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.