موضع مکرون و نتانياهو درباره ايران

Shargh - - سیاست -

ايرنا:

رئيسجمهوري فرانســه روز يکشــنبه در ديدار با نخســتوزير رژيم صهيونيستي ضمن آنکه خواســتار ازســرگيري مذاکرات ســازش ميان رژيم صهيونيستي و فلسطينيان شد، گفت: فرانسه نگراني اســرائيل را از فعاليتهاي حزبالله در جنوب لبنان درک ميکنــد. امانوئــل مکــرون، رئيسجمهوري فرانســه، در کنفرانس مشــترک با بنيامين نتانياهو، نخســتوزير رژيم صهيونيســتي که به پاريس سفر کرده اســت، در بخش ديگري از سخنانش گفت: ما نگراني اسرائيل را از فعاليتهاي حزبالله در جنوب لبنان درک ميکنيم. مکرون نســبت به آنچه او آن را «تهديد حــزبالله» خواند، خطاب به نتانياهو افزود: پاريس در برابر کاهش اين تهديد تاش ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.