تکذيب خبر كودکآزاری در كرج

Shargh - - سیاست -

حاجیرضا شاکرمی، دادســتان مرکز استان البرز، خبر منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر آزار کودک هفتساله کرجی از ســوي ناپدری را تکذيب کرد.به گزارش واحد مرکزی خبر؛ در پی نشر اين خبر، بررسی گســترده در بيمارســتانها و مراکز درمانی و مراجع انتظامی اســتان انجام شــد ولی به چنين موضوعي برنخورديم.تاکنون چنين پروندهای تشکيل نشده است و مطالب درجشــده در فضای مجازی مبنی بر تجاوز پدر شيطانپرست به دخترخوانده خود در کرج، کذب است و واقعيت ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.