آزادی فری دعود از 2 نروپزبازدا سشاتز 24 ساعت

Shargh - - سیاست -

شرق: حســين فريدون ديروز آزاد شد. کانال سايت جمــاران به نقل از برخي منابع در خبري نوشــت کــه دادگاه بــا قبــول وثيقههاي حســين فريدون، حکــم آزادي او را صادر کرده اســت. آزادي برادر رئيسجمهــور بعــد از آن رقم خورد که جلســه بازپرســي او کــه قرار بــود ديــروز برگزار شــود، باوجود حضــور او در دادســرا برگزار نشــد. بنابر اعلام ســخنگوي قوه قضائيــه، او بهخاطر ناتواني در تأميــن وثيقــه صادرشــده، به زنــدان معرفي شــده بود. محســنياژهاي گفته بود که براي برادر رئيسجمهوري حکم بازداشت موقت صادر نشده و در صــورت توديــع وثيقه آزاد ميشــود. آنطور کــه خبرگزاريهــا نوشــته بودند، او صبــح ديروز بــه منظور ارائه پــارهاي توضيحات و در راســتاي تکميل پرونده، در دادسراي کارکنان دولت حضور يافتــه بــود. بر اســاس گــزارش خبرگزاريهــا، حــال عمومــي فريدون از بــدو ورود به دادســرا نامناسب بود و در نهايت هم بهدليل وخيمشــدن حال جســمي او، جلسه بازپرســي برگــزار نشــد و متهــم بــا آمبولانس از دادســرا خارج شــد. بــه گزارش ايســنا، او در جلســه بازپرسي تعادل خــود را از دســت داده و به وســيله خــودرو آمبولانس از دادســرا خارج شــده و در نهايت به دليل بالابودن فشار خون، در بخش جراحي قلب بيمارســتان دي تهران بستري شده اســت. علی ربيعی به خبرنگار «شرق» گفت که ميزان وثيقه حسين فريدون بيش از ۵۰ ميليارد تومان بوده اســت. محســنياژهاي، سخنگوي قوه قضا، گفته بود: «اين فرد معوقه بانکي نداشــته و مســائل مالي مطرح بوده است». اژهاي تأکيد کرده بود که در صورت توديع وثيقه، او آزاد ميشود.

«حســين فريدون» در روزها و ســالهاي اوليه رياســتجمهوري «حســن روحانــي» هميشــه رئيسجمهــور را در برنامههاي مختلف همراهي ميکــرد، امــا نقــش و حضــور او در همراهي با رئيس دولت يازدهم در يك ســال اخير و همزمان با شــدتگرفتن حمــلات رســانههاي اصولگرا به او کم و کمتر شــد. «حســين فريــدون» در جريان مذاکرات هســتهاي هــم حضور فعالي داشــت. ماجراي گفتوگوي تلفني او به زبان ســرخهاي با حســن روحاني مورد توجه رسانهها قرار گرفت. او به «چشــم و گوش برادر» يا «مرد در سايه دولت» شهرت داشت و ازهمينرو بهشدت از سوي جناح رقيــب دولت رصد ميشــد. هميــن حضورش در تيم هســتهاي و شــدت حملات به دولت بود که وزارت امــور خارجه را وادار به توضيح کرد. در اين توضيح «انجام مشورتها و هماهنگيهاي لازم در طول مذاکرات» علت حضــور او در مذاکرات ذکر شد. شــايع بود که فريدون در اين مذاکرات - براي مصونماندن هيئت ايراني از خطر شنود مکالماتبوده و براي همين گــزارش مذاکرات را به گويش سرخهاي، مستقيم به حســن روحاني اطلاع داده بود. او پيشتر؛ يعني ششم شهريور ۱۳9۲ حکمي از برادرش گرفته بود که در آن، نوشــته شــده بود: «نظــر به مراتــب تعهد، تــوان اجرائي و ســوابق مديريتــي جنابعالي، بهموجب اين حکم بهعنوان «دســتيار ويــژه رئيسجمهــور در امــور اجرائي» منصوب ميشويد». او زاده سرخه در ۱۸ کيلومتري غرب سمنان در سال ۱۳٤۲؛ برادر کوچک و دستيار ويژه روحاني اســت. او در اوايل پيــروزي انقلاب، فرماندار نيشــابور بود و بعدها به فرمانداري کرج رفت. جنگ که به پايان رســيد، هشــت سال سفير ايران در مالزي بود؛ او بعدها يکي از اعضاي هيئت نمايندگي ايران در ســازمان ملل متحد در نيويورک بود و بعد از پايان کار ديپلماتيك، مشــاور برادرش در مرکز تحقيقات استراتژيک شد و تا مهر ۱۳9۲ در اين مقام باقي ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.