س یواِتنااِنب: هویتزندانید عیتیفاششد

Shargh - - سیاست -

ايلنا:

پايگاه خبری آمريکايی، هويت زندانی دوتابعيتی آمريکايی- چينی را که سخنگوی قوه قضائيه روز گذشته از محکوميت حبس ۱۰ســاله او خبر داد، افشــا کرد. «سیاِناِن» نوشــت: يک محقق آمريکايی در ايران به ۱۰ سال حبس به جرم جاسوسی محکوم شد.

در بيانيه دانشــگاه «پرينســتون» گفته شــده: اين محقق چينی به نام شــيو ونگ، شــهروند آمريکاست و در رشــته تاريــخ تحصيــل میکند. ونگ تابســتان گذشــته درحالیکه بــرای برخی تحقيقــات مرتبط با پاياننامه دکترای خود به ايران ســفر کرده بود، در اين کشور بازداشت شــد. سیانان نوشــت: روز يکشنبه يکــی از خبرگزاریهــای ايــران از قول غلامحســين محســنیاژهای، ســخنگوی قوه قضائيه، نوشت يک دوتابيعتی ايرانی- آمريکايی به حبس محکوم شــده اســت؛ اما بعد اين بخش را اصلاح کرد و نوشت يک دوتابعيتــی آمريکايی و مليتی ديگر بهجز ايران. تاريخ دادگاه «ونگ» اعلام نشده است. اژهای گفته اين حکم قابليــت تجديدنظرخواهــی دارد. بر اســاس قوانين ايران، هرکســی تنها ۲۰ روز بعــد از اعلام حکم، حق تجديدنظرخواهی دارد.

مقامات دانشــگاه پرينســتون گفتهاند از زمانی که ونگ بازداشــت شــده، آنها به همراه خانواده ونگ و وکلای حقوقی و ديگر افرادی که میتوانســتند کمک کنند برای آزادی او تلاش کردهاند.

«دانيال دی » ســخنگوی دانشــگاه پرينســتون به ســیانان گفته: ما از اينکه اين حکم برای ونگ صادر شــده درحالیکه او برای فعاليتهای مرتبط با رشته تحصيلیاش به ايران سفر کرده بود، بسيار ناراحتيم.

او گفته خانواده و دانشگاه او اميدوارند او بهزودی بعد از اينکه مقامات، دادگاه تجديدنظر او را در تهران برگزار کردند، آزاد شود. يکی از مقامات وزارت خارجه آمريــکا به «ســیانان» گفته مــا از گزارشها در اين رابطــه اطلاع داريــم. اما به دلايــل محرمانه از ورود به جزئيات پروندههای کنســولی بهويــژه اين پرونده خودداری میکنيم.

به گفتــه ايــن مقــام وزارت خارجه آمريــکا اين وزارتخانــه خواســتار آزادی فوری شــهروندان همه کشــورها که در ايران به زندان رفتهاند، شــده اســت. يکــی از مقامــات آمريکايی گفته: امنيت شــهروندان آمريکا اولويت دولت اســت. همه شهروندان آمريکا بهويژه دوتابعيتیهايی که قصد سفر به ايران را دارند، بايد مراقب باشند و هشــدارهای مرتبط با اين سفر را مطالعه کنند. يکی از مســئولان دانشگاه «پرينستون» به «ســیانان» گفته: حــوزه مطالعاتــی ونگ تاريخ قرن ۱9 و ۲۰ اوراسياســت. ونگ در چين بزرگ شــده و کارشناســی خــود را در رشــته آســيای جنوبی از دانشگاه واشنگتن دريافت کرده است. او در دانشگاه هاروارد رشــته روســيه و اوراســيا خوانده است. در بيوگرافی «ونگ» در سايت دانشگاه پرينستون، او خود را يــک فــرد علاقهمند به پختــن غذاهــای چينی و ســفر معرفی کرده است. او در ايــن بيوگرافی گفته هرگــز نمیتوانــد به طور دقيق بگويد در ســالهايی که گذشــته چه مطالعاتی داشــته اســت. آنچه خودش میداند اين اســت که رؤيــای او راهرفتــن در جــاده ابريشــم از چيــن تا رم است. ســیانان در گزارش خود نوشــته: پيشتر نيز آمريکايیهــای ديگــری در ايران به جرم جاسوســی دستگير شــدهاند. در اکتبر ۲۰۱6 رضا روبينشاهين به ۱۸ سال حبس به جرم جاسوسی محکوم شد.

ســیانان مدعــی شــده ايــن شــهروند ايرانیآمريکايی برای ديدن خانوادهاش به گرگان ســفر کرده بــود. او در ماه آوريــل با قرار وثيقه تــا زمان برگزاری دادگاه تجديد نظر آزاد شد.

اين پايگاه خبــری آمريکايی در ادامه نوشــت: در اکتبر ۲۰۱6 باقر نمازی و پسرش سيامک نمازی نيز به ۱۰ ســال حبس و جريمه نقــدی ۸.4ميليوندلاری به جرم همکاری با دولتهای خارجی محکوم شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.