فرصتي براي خدمت به مردم

Shargh - - سیاست - عبدالله نوري

«وَ لا تُصَعِّــرْ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَ لا تَمْــشِ فِي الَْرْضِ مَرَحــاً إِنَّ الَّلَ لا يحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ/ روى خود را از مردم برمگردان و بر زمين با نخوت و تکبر گام برمدار، که خداوند هيچ متکبّر فخرفروشــی را دوست ندارد.» سوره مبارکه لقمان، آيه ۱۸

دوره اول رياســتجمهوري مرحــوم آيــتالل هاشميرفســنجاني در کابينه ايشــان وزير کشور بودم. به ياد دارم در آن زمان، در سالگرد رحلت امام خميني رحمهالل عليه و شايد ســال ۱۳۷۰، در حاشيه مراسم، خدمت مرحوم آيتالل پســنديده )برادر امام خميني( رســيدم. ايشــان خاطرهاي از مراجعه خــود به وزارت کشور، در رژيم گذشته را بيان کردند که کليت آن چيزی که به ياد دارم، چنين بود: «در دوره پهلوي، در خمينِ ما حاکمي بود که بــه مردم ظلم ميکرد. من يکي، دو بار به آقاي اخوي )امام خميني(، گفتم برويم تهران و براي مردم خمين دادخواهي کنيم، ايشان نپذيرفتند. تصميم گرفتم بهتنهايی کاري بکنم. به تهران آمدم و به وزارت کشــور مراجعه کردم و از محل دفتر وزير جويا شــدم، مرا راهنمايي کردند. مســئول دفتر وزير درمورد کار من پرســيد. گفتم ميخواهم وزير را ببينم، پاسخ داد ايشان جلسه دارند منتظر بمانيد تا پس از اتمام جلسه با ايشان هماهنگ کنم. پس از مدتي، چند نفر از اتاق وزير خارج شــدند، مســئول دفتر به داخل رفت و برگشت و مرا به اتاق وزير دعوت کرد. من وارد شــدم، سلام کردم، آقاي وزير هم از جا برخاســت احترام کرد. پس از آن، مشکل حاکم خمين و ظلم او به مردم را براي آقاي وزير توضيح دادم. پس از پايان ســخنان من، وزير گفت: شما درست ميفرماييد، ما اشتباه کردهايم و او را برکنار خواهم کرد. من خداحافظي کرده از وزارت کشور به خمين مراجعت کــردم و حاکم هم تغيير کرد».پس از اتمام اين دوره، تا سال ۱۳۷۵ که افتخار نمايندگي مردم تهران در مجلس شــوراي اســلامي را يافتم، مسئوليتي نداشــتم و براي کارهاي علمي به قم بازگشتم. در يکي از روزها که براي زيارت به حرم حضرت معصومه سلامالل عليها، مشرف شــده بودم، هنگام بيرونآمدن از حرم، شنيدم سه نفر از زوار با لهجه يکي از شهرســتانهاي اطراف اصفهان درباره من، به همديگر اين جمله را ميگويند: «اون روز که کاري ازش ميومد نميشــد ديدش حالا که ميشه ديدش کاري ازش نمياد». جملهاي ساده و البته بسيار پرمعنا و دقيق.

ادامه در صفحه 7

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.