بازتاب

Shargh - - سیاست -

پاسخ روابطعمومی شــرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

احتراما، با عنايت به مطلب مندرج در آن روزنامه بــه تاريخ ۰4/۰۷/۱۳96، با عنوان «گلايه از جمــعآوری اتوبوسهــای ميدان امــام خمينی )ره(- ميدان قدس» به آگاهی میرســاند: با توجه به راهاندازی ايســتگاه خط يک مترو واقع در ميدان تجريش و کاهش مسافر خط ۳۵۷ )ميدان قدسپايانه امام خمينی(، برابر مصوبه کميته حملونقل عمومی شهرداری تهران اين خط جمعآوری گرديده اســت؛ لذا شــهروندان محترم میتواننــد علاوه بر بهرهمنــدی از خدمات حملونقی ريلــی )مترو( از خطوط ۳۰4 )ســيدخندان- امــام خمينی( و ۳۰۳ )پيچشميران- قدس( نيز استفاده نمايند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.