کمشاورواقرت ددری خطهور ستوبنه ناصمفی شدن صدنعوتد مرآیبندهیهشکدااررادی

Shargh - - اقتصاد -

شــرق :

«امروز بين ظرفيت صنعت و تقاضا شــکاف وجــود دارد که اثــر عينــی آن بروز مشــکلات برای واحدهــای توليدی اســت، البته واحدهــای توليدی میگويند با کمبــود نقدينگی روبهرو و متقاضی منابع مالی هستند، اما مشکل جدیتر از اين حرفهاست. اگر فکری به حال صنعت نشود، اين بخش نصف میشود و بهمرور کوچک خواهد شــد و مشــکل بــیکاری و مسائل ديگر اتفاق خواهد افتاد». اينها را مسعود نيلی، مشــاور ارشــد اقتصادی رئيسجمهوری، گفته است. به گفتــه او تنها راه افزايش تقاضــا در بازار، توجه به تقويت خارجی است و صنعتگران بايد اولويت را روی صادرات بگذارند، اما عمل به اين مسئله راحت نيست و با دشــواریهای زيادی همراه اســت. او در مراسم نکوداشت پنجاهمين سال تأسيس سازمان گسترش و نوســازی صنايع ايران )ايدرو( گفت: صنعتی که فقط به بازار داخلی اکتفا کرده اســت، بهآسانی نمیتواند وارد بازار صادراتی شود، آنهم بدون تکنولوژی، در اين مســير بايد اقدامات لازم انجام شود. علاوه بر کاهش تقاضا در اقتصاد کشــور، ترکيب تقاضا هم تغيير کرده اســت. ما برای رفع مشــکلات نيازمند يک دوره گذار هستيم تا بنگاهها به سمت بنگاههای صادراتی پيش برونــد. اما جالب آنکه حدود چهار ســال پيش، علي ربيعي وزيــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشــي ويژه، بــه رئيسجمهــوري درباره ســونامي بيکاري 10ميليوننفري هشدار داده بود. او گفته بود آژير قرمز هم در اين بخش به صدا درآمده است؛ چراکه براساس گزارش مرکز آمار ايران در ســالهای گذشته )مربوط به دولت احمدینژاد(، ســالانه در بهترين حالت فقط 75 هزار شغل جديد به شکل متوسط ايجاد شد و اين ميزان هرگز پاســخگوی ســيل متقاضيان کار در کشور نبوده و نخواهد بود. به نظر ميرسد روز گذشته مشاور رئيسجمهور همان هشــدارهاي نگرانکننده ربيعي را تکرار کرده اســت. مشــاور اقتصادی رئيسجمهور با اعلام اينکه خودبهخود اشــتغال به وجود نمیآيد، تصريح کــرد: برای اينکه بنگاهها به ســمت صادرات پيش بروند، بايد تغييری در آنها ايجاد شود، در همين زمينه نقش ســازمان گسترش و نوسازی بسيار پررنگ اســت و بايد از اين فرصت اســتفاده کنــد و با بهبود کســبوکار و جذب ســرمايهگذاری خارجی اقدامات لازم را برای ارتقای بنگاهها بــرای رقابت در بازارهای صادراتی انجام دهد.

نيلــی با بيــان اينکــه «اقتصــاد ما چــارهای جز برونگرايی ندارد»، تصريح کرد: نمیتوانيم به بانکها فشــار بياوريم که به واحدهای توليدی پول بدهند و از ســوی ديگر واحدهای توليدی نتوانند پول بانکها را بازگردانند. بايد بازارهای صادراتی را گســترش دهيم. به بيان اســتاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف، هفت تا 10 ســال زمان برای گذشتن از رکود بهوجودآمده در دولت قبل، زمان نياز اســت که حدود ســه سال از آن گذشته است. دگرگونیهای زيادی در 15 سال گذشته درباره نقش ايدرو در توســعه صنعتی کشور به وجود آمد. ســهم صنعت در توليد ناخالص داخلی در زمان تأســيس ايدرو زير ســه درصد بود، اما سهم صنعت هماکنون 30 برابر شده است. او با اشاره به اينکه «بايد به ســمت صنعتی برونگرا و پاسخگو به نياز جهانی گام برداريم»، افزود: ســطح درآمد خانوارهای ايرانی در سال 1392 حدود 22 درصد پايينتر از سطح درآمد آنها در ســال 1386 بود که در همين بازه زمانی سطح درآمد يک خانوار روستايی 38 درصد کاهش پيدا کرد و اين موضوع روی بازار تقاضای داخلی صنعت تأثير گذاشت. نيلی گفت: کاهش سرمايهگذاری در اين بازه زمانی روی رکــود صنعت داخلی کشــور تأثير منفی داشت. در ســالهای 1391 و 1392 اندازه صنعت 17 درصد کوچکتر شد که رشــد صنعتی در سال 1393 تا 1395 بخشــی از آن را جبران کرد و صنعت کشــور هماکنون 1.8 برابر صنعت در ســال 1383 است. به گفتــه او درحالحاضر بازار داخلــی کفاف صنعت را نمیدهد و بايد به ســمت بازارهای مطمئن خارج از کشــور حرکت کنيم. ايدرو، بههمرسانی کسبوکارها و جذب ســرمايهگذاری خارجی برای ارتقای ســاختار بنگاههای کشــور را جزء برنامههای محوری خود قرار دهد.

مدلتوسعهصنعتینداریم

نيلی با اعلام اينکه هنوز يک مدل توسعه صنعتی در کشور وجود ندارد، گفت: در سال 1380 اقدامهايی برای تهيه يک مدل صنعتی برای کشــور انجام شــد، اما هنوز نتوانســتهايم يک سند يکپارچه در اين بخش مصوب کنيم. او به نقش ســازمان گسترش و نوسازی در توسعه صنايع کشور اشــاره کرد و افزود: از گذشته تا به امروز يک اســتراتژی نانوشته در صنعت تعريف شــد که اســاس آن، اولويــتدادن به بــازار داخلی بود. حتی در بدو تأســيس ايدرو و حتی برنامه ششــم توســعه نيز به اين موضوع توجه شــده بود. مشــاور اقتصادی رئيسجمهور اضافه کرد: متأســفانه تاکنون صنعت برونگرا و صادراتمحور نداشتهايم. صنعت بايد برای توســعه خود علاوه بر بــازار داخلی به فکر حضــور پررنگ در بازارهای صادراتی نيز باشــد. امروز بايد به اين موضوع توجه شــود که تا چهميزان تقاضا با ظرفيتهای فعلی صنعت مطابقت دارد. او با تأکيد بــر اينکه روند افزايش ظرفيت صنعت با ميزان تقاضا همخوانی نــدارد، گفت: در ســالهای 1391 و 1392 ما شــاهد رشــد منفی صنعت بوديم که اين ميزان در زمان جنگ نيز بیســابقه بوده، اما درحالحاضر امروز صنعت کشور تقريبا به دو برابر سال 1381 رسيده، اما سطح تقاضا درسطح سال 1381 است.

دیدگاه رقابت بخش دولتی با خصوصی را کناربگذاریم

درهمينحــال وزير صنعت، معــدن و تجارت هم گفت بايد بخش دولتی مکمل بخش خصوصی باشد و ديدگاه رقابت با بخــش خصوصی و موازیکاری را کنار بگذاريــم. محمدرضا نعمتزاده افزود: نظر رهبر معظم انقلاب از تشــکيل صندوق توســعه ملی اين بــود که حداقل 25 درصد از درآمد نفتی کشــور برای توانمندی بخش خصوصی به اين صندوق واريز شود. به مديران توصيه میکنم رسالت و وظيفه اصلی خود را فراموش نکنند و عذر قانون و تبصره نياورند؛ چراکه قوانين برای انجام وظيفه است نه مانعی برای انجام وظيفه. در ســال 1393 ، 3٥ مــورد از مصوبات دولت دهم را که مانع کسبوکار بود، در دولت اصلاح يا لغو کرديم و همچنين قوانينی را که به بازنگری نياز داشت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرديم. او تأکيد کرد: علاوه بر توانمندسازی در بخش صنعت بايد مديران به مقوله آموزش و تربيت افراد هم توجه ويژهای داشته باشند و سازمان گسترش و نوسازی صنايع هم بايد به اين مهم توجه کند. او با گلايه از رســانهها گفت: بنده معتقدم وقتی مديران ما در مواردی را بلد نيســتند، از مديران خارجی آموزشهــای لازم را دريافت کنند که اين موضوع با انتقاد رســانهها و افراد مختلف روبهرو شــد. نعمتزاده ادامه داد: البته بنده هم معتقدم که صنعت را بايد از درون درســت کنيم و در مواردی که اطلاعات کافی نداريم اين اطلاعات را با ارتباط مناسب دريافت کنيم.

چهره اقتصادی ایدرو، سیاسی شده است

او گفت: متأســفانه در ســالهای گذشــته چهره صنعتی و اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران )ايدرو( سياسی شده است که در نتيجه ما شاهد هستيم که با تغيير مسئولان و نظرات مختلف مديران هم تغيير کردند و در سالهای گذشته 18 مدير در اين سازمان جابهجا شدهاند.

برجام بازکردن درها به روی تولید خارجی نیست

رئيس سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران هم گفت: برجام به معنای بازکردن درهای کشور به روی توليد خارجی نيست...

ادامه در صفحه 5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.