فولادیها، گل سرسبد

Shargh - - اقتصاد - پدرام سمیعیتبریزی*

روز گذشته معاملات نســبتا پرحجم بازار سرمايه منجر به رشــد 72.14 واحدی شــاخص کل در پايان روز شــد. در اين روز بيش از يک ميليارد و 149ميليون انــواع ســهام و اوراق بهــادار به ارزش ســه هزار و 782ميليارد ريال جابهجا شد. ديروز، حجم معاملات بازار سرمايه به بيش از يک ميليارد و 149ميليون انواع سهام و اوراق بهادار رســيد و ارزش آن به سههزار و 782ميليارد ريال بالغ شد که از اين ميزان بيش از يک ميليارد و 9ميليون سهم و حقتقدم به ارزش دوهزار و 286ميليارد ريال در بورس تهران دادوســتد شــد و 140ميليون انواع ســهم و اوراق بهادار به ارزش هزار و 496ميليارد ريال در بازار فرابورس معامله شــد. در اين معاملات شــاخص کل با افزايش 72.14 واحدی به عدد 79هزار و 692.9 واحد رســيد تا روند نســبتا صعودی روزهای اخير خود را حفظ کند که بيشــترين تأثير مثبت را معاملات فولادیها، بهخصوص «فولاد» و «فخوز» بر شاخص کل گذاشتند. شاخص قيمت نيز بــا افزايش 23.91واحدی عدد 26هزار و 468 واحد و شاخص آزاد شــناور با افزايش 178.78واحدی عدد 87هــزار و 472واحد را به ثبت رســاندند. همچنين شــاخص فرابورس نيز با رشــد 0.3واحدی روی عدد 910.6 واحــدی باقی ماند که بيشــترين تأثير مثبت را نمادهــای «ميدکو» و «بمپنا» بر شــاخص فرابورس گذاشــتند. لازم به ذکر است؛ روز گذشــته بنابر اعلام ســنديکای توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادی ايران، ورق فولادی دوهزار و 180 ريال گران شد. اين افزايش قيمت در پــی عرضه کمتر از نصف تقاضا از ســوي مجتمع فــولاد مبارکه بود. به ايــن ترتيب قيمت اين نــوع ورق هر کيلو ورق گرم B، دوهــزار و 180ريال و ورق گــرم C، دو هزار و 120ريال افزايش يافت. در اين بين با توجه به رشــد اخير قيمت محصولات فولادی، شرکتهای اين گروه توانستند رشد مطلوبی را تجربه کننــد و اغلب آنها ســبزپوش و حتــی تا صف خريد نيــز پيش رفتند. بدوناغراق معامــلات فولاد مبارکه اصفهــان، گل سرســبد معاملات روز دوشــنبه بازار سرمايه بود. اين سهم که در روزهای اخير تجربه رشد قيمتی مناســبی را داشــت، به دليل بستهشدن نماد بهخاطر مجمع عمومی عادی سالانه، در ابتدای ديروز منفی معامله میشد، اما با انتشار خبر افزايش قيمت مقاطع فلزی، درنهايت توانست معاملات با حجم بالا و افزايش قيمت مناســبی را رقم بزند. در سوی ديگر بــازار، ديروز به دليل ترافيک برگزاری مجامع عمومی عادی ســالانه و فوقالعاده اکثر شرکتهای بورسی، نماد معاملاتی بيش از 20 شرکت متوقف شدند. اين توقفها در دو روز آينــده و تا انتهای تيرماه نيز ادامه خواهند داشــت و بــه تعداد نمادهای متوقفشــده افزوده میشــود. در معاملات روز گذشــته، «پاکشو» برای چندمين روز متوالی بيشــترين افزايش قيمت و بيشــترين تقاضای خريد بازار را کسب کرد و «نمرينو» نيز بيشــترين کاهش قيمت را تجربــه کرد. همچنين گروه قندوشــکر برخلاف روز يکشــنبه يکدست سبز بودند و رشد بالای يکدرصدی قيمت را تجربه کردند. در اين گروه بيشــترين رشــد قيمت را «قمرو» به خود اختصاص داد. از سوی ديگر معاملات گروه خودرويی هيجان چندانی نداشــتند و تنهــا نمادهای «خودرو، خموتور، خمحرکه و خمهر» بالای دو درصد افزايش قيمت داشــتند. در پايان معاملات ديروز، بانک انصار طی عرضه ســه بلوک به حجم 298 ميليون ســهم بــه ارزش 681 ميليارد ريال بيشــترين حجم و ارزش بــازار را به خود اختصاص داد. پــس از آن معاملات فولاد مبارکه اصفهان قرار داشــت که به 114ميليون و 850هزار سهم به ارزش 181ميليارد ريال بالغ شد.

*کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.