مرد سياست و اقتصاد

Shargh - - اقتصاد -

مراسم نکوداشت پنجاهمين سال تأسيس سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران )ايدرو( بهانهاي بود براي تقديــر از مردي که همه مردان اقتصادي ايران معتقدند يکي از مهمترين و تأثيرگذارترين افراد براي اقتصاد ايران پــس از انقلاب بود. اين البته در کنار فعاليتهاي سياســياش، از او مردي چندوجهي ســاخت. بهزاد نبوي در دوران جنگ، وزير صنايع ســنگين بود. نبوي، مردي اســت که سکان ستاد بســيج اقتصادي در دوران جنگ را در دست گرفت و در اواخر دوره جنگ با معرفی دولت و حکم هاشمیرفسنجانی، مسئول پشتيبانی ستاد فرماندهی کل قوا شــد. پس از وزارت صنايع ســنگين تا خرداد 1376 مشــاور مديرعامل شــرکت مپنا و عضو هيئتمديره شرکت پتروپارس بود. از ســال 1379 به مدت چهار سال نماينده و نايبرئيس مجلس ششم بود. پيش از آنکه در اين مراســم از او تجليل شــود، يك بار در مهرماه 1394 در مؤسســه دين و اقتصاد حاضر شد تا از تجارب آن دوره براي مخاطبانش بگويد. سرپرســت ستاد بسيج اقتصادی با دفاع از سياستهاي اقتصادي دوره جنگ گفته بود : «در تمام آن شــرايط، ســهم کالاهای اساسی دست نخورد، چون مشکل قحطی پيش میآمد. مجبور بوديم برای دفاع و زندهماندن مردم، ســهم کالاها و دفاع را بدهيم». او طرح شعار «کوپنيسم يعنی کمونيسم» را برای تضعيف دولت دانست، درحالیکه «حتی کشورهای غربی هم از چنين روشهای تجربهشدهای در دوران جنگی اســتفاده میکردند. با وجود اين آقای بنیصدر و برخی از دوستانشان با اعمال فشار به دولت مدعی بودند همه کالاها در انبارها وجود دارد و اين دولت بهدنبال ايجاد روش کمونيستی برای اداره مملکت است که اين مدعيات بههيچعنوان صحت نداشت .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.