تورم مردادماه با سال پايه جديد اعلام میشود

Shargh - - اقتصاد -

بانک مرکزی، نرخ تورم را از مردادماه ســال 1396 براساس ســال پايه 1395 محاســبه و اعلام میکند. برايناســاس نرخ تورم تيرماه که در مردادماه ســال جاری اعلام میشود، آخرين نرخ تورم اعلامی براساس سال پايه 1390 خواهد بود. به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، پيمــان قرباني، معــاون اقتصادی اين بانک با بيان اينکه بانــک مرکزی با توجه به بند )پ( مــاده )10( قانون احکام دائمی برنامههای توســعه کشور و در راستای حسن اجرای وظايف قانونی خود، سال پايه محاســبه نرخ تورم را بههنگام کرده است، گفت: بهطورکلی و با توجه به تجارب و رهنمودهای بينالمللی، عواملی همچون «تغيير سليقه مصرفی خانوارها در طول زمان»، «تغييرات درآمد خانوارها،» «تغييرات نسبی قيمت کالاها و خدمات» و «نيازهای جديد و تنوع کالاهای توليدشده در جامعه» از جمله عللی هستند که باعث ايجاد اختلاف بين سبد مصرفی و ضرايب اهميت تعيينشــده در ســال پايه با الگوی مصرفی فعلی خانوارها خواهند شــد و برايناساس، سال پايه هر چندسال يکبار نيازمند بههنگامسازی و روزآمدکردن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.