کشور در خطر سونامی دوم بیکاری

Shargh - - اقتصاد -

... و اين سياست تاکنون دنبال نشده است. «منصور معظمی» در حاشيه مراســم نکوداشت پنجاهمين ســالگرد تأسيس سازمان توســعه و گسترش صنايع ايــران توضيــح داد: برجام يک فرصت و زمينهســاز فراهمشــدن امکانات بيرون، در داخل کشور با حفظ توانمندی داخلی اســت. برجام در واقع کمکی برای افزايــش توانمندی داخلی اســت؛ بــرای نمونه در صنعت خودرو، هماکنون 19 ميليون خودرو در کشور اســت و تقريبا هر خانوار يک خــودرو دارد و اين در زندگی روزمره بیتأثير نيســت اين درحالی است که مردم رضايتمندی مــورد نظر خود را ندارند و ما بايد تلاش کنيم تا رضايت مردم را فراهم کنيم. معظمی گفت: پس از برجام شش قرارداد در صنعت خودرو منعقد شــده که دو تای آن اجرائی شده و محصول آن در بــازار وجــود دارد. در قراردادهای خودرويی بحث واردات نيســت و بحث ســرمايهگذاری است و پس از مســير فروش دوباره سرمايهگذاری شد که اين شــرکتها پولهای خود را واريز و اشتغال ايجاد کردند.او گفت: در بحث برجام براساس قراردادهای منعقدشــده هشــت ميليارد دلار قرارداد امضا شده کــه 5.5 ميليــارد دلار قــرارداد اجرائی شــده و اين برای کشــور ما که نياز به حل مشــکل اشتغال است فرصتی اســت هيچ راهی جز ســرمايهگذاری نيست و ســرمايهگذاری هم بايد با استفاده از منابع داخلی و خارجی باشــد.رئيس سازمان گســترش و نوسازی صنايع ايــران تأکيد کرد: به گمان من صنعت خودرو بيشــترين اســتفاده را از برجام کــرده و بهتازگی هم قرارداد توتال منعقد شــده و اين هم فرصت خوبی بوده که وزارت نفت انجام داده و ما بايد تلاش کنيم بخش خصوصی به ســوی مشــارکت هرچه بيشتر حرکت کنــد.وی در ادامه گفــت: در بحث مبادلات بانکی هــم مــا هماکنون مبــادلات بانکــی انجام میدهيــم. آن چيزی که ما انتظــار داريم بانکهای بزرگ ســرمايهگذاری کنند هنوز اتفاق نيفتاده است. بانکهای بــزرگ به دليل شــرارتهای آمريکايیها و محدوديتهايــی که برايشــان وجــود دارد بيش از حد محافظهکار هســتند که البتــه وزارت خارجه پيگيریهای لازم را انجــام میدهد. معظمی گفت: مــا از اروپايیها و بانکهای خارجی انتظار داريم که فعالتر باشند و متناسب با مراودات سياسی مراودات اقتصادی هم داشه باشيم. او درباره سرمايهگذاری در زمينه خودرو در عراق گفت: در گذشته سرمايهگذاری کرديــم و بــا محدوديتهايــی مواجــه شــده و با صحبتهايی که با وزير صنايع عراق داشتيم قرار شد محدوديتها برطرف شــود. رئيس سازمان گسترش و نوســازی صنايع ايران تأکيد کرد: ما به دنبال رانت نيستيم و میگوييم که در عراق دارای مزيت هستيم و بايــد از آن اســتفاده کنيم که وزيــر صنعت عراق هم قول دادند محروميتها برطرف شــود تا بتوانيم محصولات خــود را صــادر کنيــم. معظمی گفت: خودروســازان ما هماکنون در کشــورهای الجزاير و مراکش ســرمايهگذاری کرده و فعال هستند و آورده داشــتهاند؛ چراکــه اين بنگاهها اقتصادی هســتند و براســاس توجيه اقتصــادی ســرمايهگذاری کردند. او گفت: خواســته ما از دولت و مجلس اين اســت که برای مــا محدوديت ايجاد نکننــد و اجازه دهند کار کنيم. ما مخالف نظارت دســتگاهها نيســتيم، اما اجــازه دهند در فرصت ايجادشــده و مأموريتهای جديد فعاليت کنيم. مشــاور رئيسجمهوری و دبير شــورایعالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشــور گفت: سازمان گسترش و نوســازی صنايع ايران بايد تعريــف جديدی بــرای 50 ســال دوم فعاليت خود داشته باشــد. اکبر ترکان گفت: انقلاب صنعتی اول مربــوط به موتورهای گرمايی بوده و انقلاب صنعتی دوم برق و الکترونيک بود. انقلاب صنعتی سوم هم انقلاب ديجيتال است که سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران بايد آن را جــزء مأموريتهای خود قرار دهد و در آن مســير حرکت کند.در پايان اين مراســم از منوچهر سميعیپور، ســيدمصطفی هاشمیطبا، بهزاد نبوی، سيدابوالحســن خاموشــی، اکبر ترکان، احمد قلعهبانی، مجيد هدايت، ســيدرضا نوروززاده، شافعی و مفيدی مديران ســابق سازمان گسترش و توسعه نوســازی تجليل و از تمبر يادبود اين سازمان نيز رونمايی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.