خسارت حمله سايبري جهاني به اندازه يک توفان بزرگ

Shargh - - اقتصاد -

ايرنا:

خبرگــزاري رويترز روز گذشــته بــه نقل از گزارش بيمهگذار انگليســي لويدز خبر داد در صورت وقوع يک حمله ســايبري جهانــي، 53 ميليارد دلار زيان اقتصادي به بار خواهد آمد که معادل خســارت ناشــي از توفان عظيم سندي اســت که آمريکا را در ســال 2012 درنورديد.در اين گــزارش که با همکاري شــرکت امنيت سايبري ساينس Cyence() تهيه شده اســت، هزينههاي اقتصادي ناشــي از حمله فرضي به اين شــرکت فرضي ميزبان بسيار فراتر از خسارات حمله باجافزار واناکراي WannaCry() اســت که در ماه مي رايانههاي بســياري را در بيش از صد کشــور آلوده کرد. اين هزينههاي اقتصادي بهطور معمول از وقفه در روند امور و تعمير رايانهها ناشــي ميشــود. پيش از گزارش مشترک شرکت بيمه لويدز و ساينس، دولت آمريکا به صنايع هشدار داده بود که هکرها در پي حمله به بخشهاي هســتهاي و انرژي اين کشور هستند.به نوشــته رويترز، در ماه ژوئن ويروسي به نام ناتپتيا NotPetya() که در ابتدا رايانههاي شرکتهاي اوکرايني را آلوده کرده بود، در سراسر جهان منتشر شد و با رمزنگاري اطلاعات رايانههاي آلوده، آنان را از کار انداخت و فعاليت بنــادر، دفاتر حقوقي و کارخانهها را مختــل و 850 ميليون دلار زيان وارد کرد. در حمله فرضي شرکت لويدز، هکرها با واردکردن کدهاي آلوده به نرمافزار يک شرکت ميزبان فايل، رايانههاي کاربران را يک سال بعد دچار اختلال ميکنند.اين بدافزار تا آن زمان در ميان رايانههاي مشــتريان اين شرکت فرضي گسترش میيابند و از شــرکتهاي مالي تا هتلها را آلــوده میکنند و منجر به کاهش درآمد آنها و ســاير زيانها ميشوند. ميانگين خسارتهای مالي ناشي از چنين اختلالــي از 4.6 ميليارد دلار تا 53 ميليارد دلار برآورد شده است.خسارات واقعي بسيار بيشتر بوده و بالغ بر 121 ميليارد دلار است. ميانگين خسارات ناشي از هک سيســتمهاي عامل رايانهها نيز از 9.7 ميليارد دلار تا 28.7 ميليارد دلار متغير خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.