توضيح نوبخت درباره حقوق مديران دولتي و شبهدولتي

Shargh - - اقتصاد -

محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت، با اشاره به مصوبه اخيــر دولت درباره حقوق مديران شــرکتي دولتي و شــبهدولتي گفت: حداکثر دريافتي مقامات سياسي 10 و ســاير مديران 18 ميليون تومان است و مصوبات شوراي حقوق و دستمزد و سقف حقوقها همچنان پابرجاســت.وي گفت: بر اســاس آنچه در شوراي حقوق و دستمزد تصويب ميشود، همه آنها انجام ميگيــرد. منتها در يک برداشــتي که صورت گرفته بــود، همانطور که ميدانيد، حداکثر ســقف در دو حد تعيين شــد؛ يکي براي مديران سياســي و مقامات اســت که همه بايد در حد 9 ميليون و کمتر از 10 ميليون تومان باشــد، منتها براي ساير مديران و مديران شرکتي با توجه به اين تعاريف، اين رقم تا حد 17 يا 18 ميليون تومان در ماه ميرسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.