ارسال متن قرارداد ايران و توتال به مجلس

Shargh - - اقتصاد -

ايرنــا:

رئيس کميســيون انرژي مجلس شــوراي اسلامي از ارسال متن قرارداد ايران و توتال از طرف وزير نفت به مجلس خبر داد و گفت: قرار اســت امروز اين قرارداد در کميتهاي در کميسيون انرژي بررسي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.