9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سیاست -

رهبر معظــم انقلاب خطاب بــه جنگطلبان در آمریــکا و اســرائیل حماقــت کنید، پاســخ ما دندانشکن خواهد بود

احمدینژاد: طرح تحول اقتصادی، مدل کامل اقتصاد در افق چشمانداز است

علــی لاریجانــی در دیــدار رئیــس مجلس نخجوان: حمایت ایران از تمامیت ارضی نخجوان

اوری آونری، نماینده سابق پارلمان اسرائیل: تا تنگه هرمز هست، کسی به ایران حمله نمیکند

سیدمهدی هاشمی، سرپرست وزارت کشور در دیدار با ســفیر ژاپن: هدیه غرب برای منطقه فقر و ناامنی است

محمدعلــی جعفــری، فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی: تغییرات جدید سپاه با لحاظ تمام تحولات داخلی و جهانی است

در نامهای به وزیر نفت کشــورمان توتال رسما خواهان همکاری با ایران شد

بهبهانی، سرپرست جدید وزارت راه و ترابری: اولویت با اتمام پروژههای نیمهتمام عمرانی است

چرخش غیرمنتظره واشــنگتن در برابر تهران؛ معــاون وزارت خارجه آمریکا بــرای اولینبار در مذاکرات هستهاي شرکت میکند

ناگفتههای هاشمیرفســنجانی از پایان جنگ؛ پیشنهاد دادم شــخصا پایان جنگ را اعلام کنم و محاکمه شوم

نامه نــادران بــه رازینــی دربــاره مکاتبات و تصمیمات وزارت اقتصاد؛ سرپرســتی صمصامی قانونی نیست

واکنــش جهرمی، وزیــر کار به خبــر رفتن به وزارت کشور: ترجیح من وزارت کار است

آمادگــی ترکیــه بــرای کمک به حــل پرونده هســتهاي ایران؛ تهران از میانجیگری سوریه برای رفع تنش با غرب استقبال کرد

عباســعلی نــورا، عضــو کمیســیون برنامه و بودجه: دولــت نظر بانک مرکــزی را درباره نرخ سود بانکی پذیرفت

محمدرضا عارف: ضرورت اجماع بر کاندیدای واحد

مقــام معظــم رهبــری بــر مســئولیت دکتر احمدینژاد در پیشــبرد موضوع هســتهای تأکید کردند

آصفی، ســفیر ایران در امــارات متحده عربی: برخــورد با شــهروندان ایرانی در فــرودگاه دوبی غیرقابلقبول است

جوانفکــر، مشــاور مطبوعاتــی احمدینژاد: مصوبات ســفرهای استانی در ۱۶ استان رسانهای شد

پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور: خروجی کار سازمان بازرسی مهم است

احمدینژاد در دیدار رئیس مجلس نخجوان: تهران و باکو روابط خدشهناپذیری دارند

معــاون اول احمدینژاد در نامــهای به دبیر شــورای نگهبان، اعلام کرد: دولت بار مالی لایحه مقابله با فساد را پذیرفت

احمــد میقانی، فرمانده نیــروی هوایی ارتش خبر داد: رزمایش بزرگ هوایی «مدافعان آسمان ولایت »

مقــام معظم رهبری: مطالبــه عدالت باید به فرهنگ عمومی ملت ایران تبدیل شود

دیوان عدالت اداری در حکمی محمدســعید جبلعاملی رئیس دانشــگاه علم و صنعت ایران را به یک ســال انفصال موقــت از خدمات دولتی محکوم کرد

سیدمهدی هاشمی، سرپرست وزارت کشور در دیدار ســفیر ژاپن: هدیه غــرب برای منطقه فقر و ناامنی است

عزتی، معــاون هماهنگکننده وزیر دفاع: توان موشکی ایران صددرصد بومی و بازدارنده است

لاریجانی، رئیس مجلس: ایران آماده هرگونه همــکاری برای حفــظ امنیت و ثبــات منطقهای است

پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور: ارتقــای کارآمدی نظــام، هدف اصلی ســازمان بازرسی کل کشور است

روزنامه واشنگتنپست خبر داد: حضور نماینده ارشد آمریکا در مذاکرات ایران و »5+۱«

مقــام معظم رهبری: لازمه پیشــرفت مذاکره نبود فضای تهدید اســت؛ ملت ایران آن دستی را که به ایران تجاوز کند قطع میکند

احمدینژاد: فرهنگ ایثار در راه حق و عدالت ذخیرهای تمامنشدنی است

گاردین: تأســیس دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران ماه آینده اعلام میشود

سیدحسن خمینی: وظیفه هیئتهای مذهبی تلاش برای تحقق روح دینداری است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.