آينه

Shargh - - سیاست -

جلوی « نوجوانان سياسی» را بگيرید! غلامرضا بنیاســدی:

... این تذهبون؟ ســر کجا دارید که چنین صبــوری از کف دادهاید؟ نمیخواهم قلم و کلمه را با اســمبردن از شــمایان شرمنده کنم، رســم این قلم این نیســت اما خود که میدانید چه گفتهاید و چه کردهاید و آتش در تنور که برپا میکنید. یک نفــر پیغام را بــه رهبران و بــزرگان اصلاحات و اعتدال برســاند که بنشــانید این افراد را و آتش زبانه کشیده از زبانهاشان را به آب نصیحت و حتی نهیب فروبنشــانید قبل از آنکه شعله افزون شــود. به این «نوجوانان سیاســی» بگویید خویشتندار باشند و زبان در کام گیرند که راه و رســم اصــلاح و اعتدال نه این اســت که میروند و انجام میدهند. کسی هم خود را طلبکار نداند و دیگری هم ســخنگوی خودخوانده نشــود که خودخواندهها در هیچکجای جهان تجربه خوبی بهجا نگذاشتهاند و گاه شانهبهشانه خودسرها میشــوند. بزرگان که نامشان حرمت دارد و کلامشان حجتآور اســت، نگذارند «خــام» گویان، «خامه» به آنچه نباید بگرداننــد... . بزرگان قوم اما به قاعده باید عرقریزان شوند از شاهکارهایی که این «رجال» خلق میکننــد. فکر میکنم قبل از آنکه دیر شــود باید این تندگویان تندمزاج را «بزرگان» ســر جایشــان بنشانند که تجربههای گذشته میگوید، فردا خیلی دیر است، خیلی دیر!

روحانیمدیونکسینيست عباس عبدی:

... ما اساســا بــرای حمایت از آقای روحانــی در انتخابات نیامدیم که حالا انتظار داشــته باشــیم که چیزی بهجایش بدهد. ایــن نگاهها مخل سیاستورزی اصلاحطلبانه اســت. ما برای پیشرفت جامعــه خود و اصلاحــات وارد انتخابات یا هر کنش دیگری میشــویم. در این میان آقــای روحانی نیز به نســبت دیگران بهتــر توانســته آن را نمایندگی کند. بنابرایــن هیچ دینی وجود ندارد اما این ســؤال مطرح میشــود. آقای روحانی باید بداند ما همانطور که از اصلاحات و دیدگاههای درست حمایت میکنیم و در مقایسه با دیگران او مصداقش بوده است در ادامه نیز همین خواهد بود. هیچ دلیلی ندارد که از یک فرد با هر رفتاری حمایت شود. این نگاه که کسی که فرد دیگری را حمایت کرده بدهبستانی بینشــان وجود دارد نگاه نادرستی است و مخالف خطمشی اصلاحات است...

انقلابی باشيد؛ یعنی پای کار بيایيد محمــد ایمانی:

... فســاد فرهنگــی و اقتصادی و سیاسی و اخلاقی کمش هم زیاد است؛ درست مانند میوه گندیده درون یک ســبد کــه اگر بهموقع پالایش نشــود، میوههای ســالم را هم متعفن و تباه میکند. برخــی از این عفونتها، عــوام و خواص ما را متأثر و هوشــیار میکند )مانند جنایت وحشــیانه پارسال و امســال علیه دو کودک معصوم به نامهای ستایش و آتنا( و برخی دیگر، حساســیت کمتری برمیانگیزد... بعضــا در قبــال ترویج فســاد در شــبکههای انبوه ماهــوارهای و مجازی که ماننــد افروختن آتش جرم و جنایــت و خیانت یــا ریختن بنزین روی آن اســت، حساســیت خود را از دســت دادهایــم. حتی برخی مدیران ما به نحوی به ماجرا نگاه میکنند که لاجرم، خروجــی ذهن و قول و عمل آنها، بسترســازی تولید انبوه فساد است...

چشمبيناینظام

عباس حاجینجــاری:

در نقد شــورای نگهبان و زیرســؤالبردن مســئولیت نظارتی این نهاد در ادوار گذشته سناریوهای مختلفی در دستور کار بوده است، اولین سناریو شعار زیبا و جذابی چون «لزوم برگزاری انتخابات آزاد» اســت. دومین سناریو هجمه به شیوه نظارت شــورای نگهبان یعنی «نظارت اســتصوابی» اســت. در دوران اصلاحات با تندترین ادبیات ممکن و بــا جملاتی همچون «مگر مــردم صغیرند که قیم بخواهند؟» موضوع نظارت شــورا مورد ســخره قرار میگرفت... سومین سناریو متهمکردن شورای نگهبان به سیاسیکاری و طرح ادعای نگاه جانبدارانه شورا و اعضای آن به انتخابات اســت تا از آن طریق سلامت انتخابات را زیر ســؤال برده... ســناریوی چهارم طرح موضوع «تقلب» در انتخابات است... این سناریو حتی میتواند به شکلگیری بحرانهایی همچون فتنه بعد از انتخابات ریاستجمهوری دهم منجر شود.

تجاردولتمردانخوبینمیشوند!

صادق فرامــرزی:

... وزیر بهداشــت دقیقا از چه چیزی عصبانی اســت؟ جواب چندان دشــوار نیست چراکــه اینبار نــه کمبــود بودجه، نــه ممانعت در پیگیــری برنامههــا و نه مواردی از این دســت باعث عصبانیتش شــده است، بلکه وزیر از دو چیز عصبانی است: «کتککاری»ای که رسانههای مزدور و مسئولان بیشعور نســبت با او داشــتند و «صرفهنداشتن» کار دولتــی وزارت در مقابل امور شــخصی. گویا کدورت خاطر وزیر محترم از رســانههایی که بابت افشاکردن مسئله حقوقهای نجومی به «حزب توده» تشبیهشان کرده بود، آنقدر مضاعف شــده که هر سؤال و نقدی را بهمثابه کتککاری خویش میبیند و از خود ســؤال میکند آیا باید کســی را که با فداکاری )!( مسئولیت دولتی را قبول کرده است مورد سؤال قرار داد؟ ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.