حالا شکایت کردند که چی؟

Shargh - - سياست -

شــرق:

از اینکه دولت گفته است از برخی ائمه جمعــه در کنار نیروهای نظامــی و انتظامی، بابت تخلف انتخاباتی شــکایت کرده اســت، خوشحال نیستند. پاسخهای تند و بیحوصله رئیس شورای سیاســتگذاری ائمه جمعه به خبرآنلاین، گویای همیــن واکنش اســت. حجتالاســلام ســیدرضا تقــوی که پیش از این بابت حضــور میثم مطیعی و شــعرخوانیاش در نماز عید فطر مورد اعتراض واقع شده بود، در گفتوگو با خبرآنلاین در پاسخ به اظهارات اخیر حجتالاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور مبنی بر ثبت شکایت درباره تخلــف انتخاباتی برخی ائمه جمعــه و اینکه آیا شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به این موضوع ورودی میکند یا خیر؟، گفته است: «از دادگاه ویژه روحانیــت باید پرســید! ما چه میدانیــم آنها چه کار کردهاند؟! حالا شــکایت کردند، که چی؟ آیا به آنها بگوییم شــکایت نکن، شکایت بکن یا شکایت را پس بگیر؟ باید دید شــکایت از چیســت، از چه کسی شکایت کردند و براساس چه مطالبی است؟ بله آقای انصاری چنین صحبت کرد، اما ما که خبر نداریم».او در پاســخ به این ســؤال که آیا شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بهعنوان یک نهاد ناظر از اظهــارات امامان جمعه دفــاع حقوقی خواهد کرد یا نه؟ گفته اســت: «از ما که شــکایت نکردند، از شــخص شــکایت کردند که ضابطه و قاعدهای دارد. من نمیتوانم چیــزی الان بگویم». تقوی در پاســخ به این سؤال که فرضا اگر ائمه جمعه مورد شکایت، محکوم شــوند، شــورای سیاستگذاری بــرای او جایگزین معرفی میکند؟ گفت: «من الان نمیدانــم چطور میشــود، براســاس موضوعات فرضی که نمیتوان صحبت کرد».معاون حقوقی رئیسجمهــوری، اگرچه بهطور مشــخص نگفته بود که مثلا تخلفات ائمــه جماعات به چه موارد و چه حوزههایی محدود بوده اســت، اما میشود پیشبینی کرد یا احتمال داد که مقصود، ســخنان ائمه جمعــه یا اختصاص تریبون به افرادی خاص در دوران تبلیغــات انتخاباتی یــا حتی پیش از آن بوده اســت. او هفته پیش گفته بــود: «مجموعه تخلفات انتخاباتی در قالب شکایت ستاد کاندیداها و ستاد وزارت کشــور هم وجود دارد و بعضی هم جنبه جرم عمومی محسوب میشود. مثل استفاده از اموال عمومی از ســوی برخی نهادها و ارگانها یا دخالت در انتخابات له یا علیه نامزدها، از ســوی اشخاص یا دستگاههایی که برای ورود به این حوزه ممنوع بودند. مجموعه این شــکایتها از ســوی معاونت حقوقی رئیسجمهور به شورای نگهبان و دســتگاه قضائی فرستاده شــد. در حال پیگیری هســتیم که قوه قضائیــه به این موارد رســیدگی دقیــق کند».فــارغ از ســخنان انصاری، شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعه مدتهاســت بابت اختصاص تریبون نماز جمعه به چهرههایی از یک جریان خاص مورد انتقاد اســت. بسیاری معتقدند از تریبون نماز جمعه معمــولا دغدغههای جناح اصولگراســت که مطرح میشــود. این دغدغهها یــا از زبان خطیب یا ســخنران پیــش از خطبهها طــرح میشــود. این در حالی اســت که شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه این انتقاد یا اعتراض را نمیپذیرد. رئیس شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه کشــور پیش از این گفته بــود: «در تریبون نمازهــای جمعه، ما جناحی حرکــت نمیکنیم و از هر مســئولی که خالصانه بــه مردم خدمت کند حمایت میکنیم». او مدعی شده بود که: «طرفدار وحدت و یکپارچگی هستیم و در نهاد نماز جمعه کشور 900 امامجمعه داریم و به همه آنها سفارش شده اســت که مواضع، توصیه و هدایتهای مقام معظم رهبری را تقویت، حمایت و تبیین کنند». این در حالی است که آخرینباری که سخنان متفاوتی از تریبون نماز جمعه طرح شــد، هشت سال پیش و زمانی بود که هاشمی رفسنجانی برای آخرینبار خطیب نمــاز جمعه تهران بــود. آخرین اعتراض به محتوای منتشرشــده از تریبــون نماز جمعه به ماجرای میثم مطیعی مربوط بود. محتوای مداحی او در نماز عید فطر اعتراض بسیاری را برانگیخت و این پرسش را ایجاد کرد که چرا این تریبون همواره در اختیار چهرههایی منتســب بــه جناح اصولگرا قــرار دارد. اگرچه در همان ماجرا هم نه شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه، نه ســتاد اقامه نماز مسئولیت ســخنان مطیعی را برعهده نگرفتند. هر دو نهاد اعــلام کردند وظیفه آنها کنترل ســخنان سخنران نیست و چنین درخواستی هم از سخنران ندارند. دراینمیان هستند برخی ائمه جماعات که گاهی نســبت به جناحینشدن تریبون نماز جمعه هشــدار دادهاند. مثلا ماموســتا ابراهیم سرخابی، امامجمعــه نقده به ایرنا گفته بود: تضعیف دولت و تخریــب عملکــرد خدمتگزاران نظــام از طریق تریبون نماز جمعه برخلاف شــرع اسلام بوده و به عبارتی تضعیف اســلام است. به جای تبدیلکردن نماز جمعه به تریبون جناحی، باید مطالبی مطرح شــود که جذابیت داشته باشــد تا بتواند مخاطب داخلی و خارجــی را جذب کرده و دژی محکم در برابر هجمههای فرهنگی دشــمنان باشد. نامبردن از اشــخاص در تریبــون نماز جمعــه و تخریب و تضعیف آنها گناهی بزرگ بوده و برخلاف دســتور دین مبین اسلام است.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.