فرصتي براي خدمت به مردم

Shargh - - سياست -

اکنون که خاطرات گذشــته را مــرور ميکنم از خود ميپرسم بهراســتي اگر در جمهوري اسلامي یک روحاني، چه رسد به ســایر مردم، ميخواست در وزارت کشــور با من بهعنوان وزیر کشــور دیدار کند، به همان راحتي که آیتالله پسندیده، در زمان پهلوي با وزیر کشــور ملاقات کرد، ميتوانست؟ چه جمله زیبا و معناداري را به من گوشزد کردند، «اون روز که کاري ازش میومد نميشــد دیدش، حالا که ميشه دیدش کاري ازش نمیاد».فراموش نکنیم و به خاطر بســپاریم که:- رفتار مسئولان از دید مردم پنهان نیســت و براي هریک براساس برداشت خود و نه خوشــایند ایشــان پروندهاي در ذهــن دارند.ریاســتها مانند عمر، بهسرعت ســپري میشوند، آنچــه باقي ميمانــد عملکرد و رفتار پســندیده و ناپسند ماســت. چه بسیارند کســاني که رنج کار و تلاش بــراي مردم را تحمل میکننــد و دعاي خیر مردم را پشــت سر خود دارند و چه بسیارند کساني که بدون توجه به مردم، بار خود را بستند و آه و ناله مردم و خســران اخروي و چهبســا دنیوي را همراه خود ميبرند.- شــرایط خدمت بــه مردم، هدیهاي الهي اســت که هرکســي از آن بهرهمند نميشود و درعینحال آزموني اســت براي مســئولان تا چه کســي بتواند بهترین بهره را از این هدیه الهي ببرد و از آزمون ســربلند و پیروز بیــرون آید.چرا تا دیروز که پســت و مقامي نداشــتیم، مانند مردم عادي با دیگران برخــورد ميکردیم و امروز کــه به مقامي دســت یافتهایم، خود را تافته جــدا بافته از مردم میدانیم، گاه حتي جواب سلام مردم را هم با اکراه ميدهیم؟ آیا بهتر نیســت با مــردم و ارباب رجوع و حتــي زیردســتان خود بهگونهاي رفتــار کنیم که مانند آیتالله پســندیده پس از دهها سال، نام ما را به نیکي ببرند؟اخلاق پســندیده و حسن معاشرت داشــتن، به گرایش سیاسي بســتگي ندارد. چهبسا افــراد انقلابــي که پــس از بهقدرترســیدن و در معرض امتحان قرارگرفتن از هر فردی خودخواهتر عمل کنند، همچنان که در رژیم گذشته نیز مدیراني بودند که چونان «عليبنیقطین» در جهت خدمت به مردم گام برميداشتند.از ریاستها، به خود غره نشــویم که در پایان کار، هم پرونــده اعمال و رفتار ما نزد مردم باز اســت و هم در درگاه عدل الهي که هیچ سرّي بر او پوشیده نیست باید پاسخگو باشیم. افتادگي آموز اگر طالب فیضي هرگز نخورد آب زمیني که بلند است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.