دست برتر اروپا

Shargh - - جهان -

دور دوم مذاکرات نمایندگان اروپایی و بریتانیا درباره چگونگی خروج این کشور از اتحادیه اروپا روز گذشــته در بروکسل آغاز شــد. این مذاکرات تنها چندروز پس از آن آغاز شــد که اتحادیه اروپا بریتانیا را برای تعیین موقعیتش؛ بهویژه در مسائل کلیــدی مانند بدهی مالی این کشــور به اتحادیه اروپــا و تعیین مرزهــای ایرلند تحت فشــار قرار داد. براســاس گزارشها، در این دور مذاکرات که چهار روز ادامه دارد، دیوید دیویس، رئیس هیئت کمیته برگزیت، با میشل بارنیه، مذاکرهکننده ارشد اتحادیه اروپا، با یکدیگر دیدار میکنند.

در روز نخســت مذاکرات حقوق شــهروندان اروپایی ســاکن بریتانیا و توافقهای مالی اتحادیه اروپــا و بریتانیــا بعد از برگزیت مــورد بحث قرار میگیرد. ترزا می، نخستوزیر بریتانیا، ماه گذشته طرحی دربــاره حفاظــت از حقوق شــهروندان اروپایی ســاکن انگلیس ارائــه داد، اما این طرح مورد اســتقبال مقامــات اروپایی قــرار نگرفت. براســاس این طرح، شــهروندان اروپایی ســاکن انگلیس که بیش از پنج سال در این کشور زندگی کردهانــد، قــادر خواهند بــود در چارچوب وضع اقامتی جدید، از مزایای نظام بهداشتی و آموزشی بریتانیا پس از برگزیت بهرهمند شوند.

بااینحــال رهبران اروپایــی میگویند که این طــرح، آینده حقوق شــهروندان اروپایی ســاکن بریتانیــا را تضمیــن نمیکند. در مــورد بدهیها هــم اتحادیه اروپا همواره تأکیــد کرده که بریتانیا پیش از خــروج از این اتحادیه باید تعهدات مالی پیشــین خود را پرداخت کنــد. در دیدارهای روز سهشــنبه و چهارشــنبه هم درباره مسائلی نظیر تعیین مرزهای ایرلند و حاکمیت این کشور مذاکره خواهد شــد. روز پنجشــنبه نیز پیش از یک شام کاری میــان بارنیه و دیویس، دربــاره دور بعدی مذاکرات تصمیمگیری میشــود و سپس نشستی خبری برگزار خواهد شــد. بریتانیا قرار است تا ماه مــارس 2019 از اتحادیه اروپا خارج شــود، اما در بحبوحــه اختافــات داخلی حــزب محافظهکار حاکم بر ســر چگونگی خــروج از اتحادیه اروپا، بحثی نیز درباره یک دوره طولانیتر گذار آغاز شده اســت. درحالیکه وزارت برگزیت خواهان خروج یکباره این کشور از اتحادیه اروپاست، اما فیلیپ هاموند، وزیر دارایی، تأکید دارد که این کشور برای کاهش تبعات منفی اقتصادی ناشــی از برگزیت، باید بهتدریج از اتحادیه اروپا خارج شود. به گفته هامونــد، بریتانیا بایــد درباره خــروج تدریجی از نهادهای اروپایی به توافق برســد تا روابط تجاری میان شرکتهای انگلیسی و اروپایی دچار آسیب نشــود. بهطورکلی ناکامی نخستوزیر بریتانیا در انتخابات اخیر این کشور و مجموعه شرایط دشوار پیشروی لندن در خروج از اتحادیه اروپا ســبب شــده مذاکرات برگزیت با دست برتر این اتحادیه پیش برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.