قطر هدف حملات سایبری

Shargh - - جهان -

بحران میان کشورهای حاشیه خلیجفارس وارد مرحله جدیدی شــده اســت و با وجود تاشهای بینالمللــی برای حلوفصل ایــن تنش پرهزینه، هر روز بر شدت و وسعت این مناقشات افزوده میشود. روز گذشــته و یــک روز پس از ســفر وزیــر خارجه فرانســه به منطقــه و تاشهای این کشــور غربی برای پایان بحــران، روزنامه واشنگتنپســت مدعی شــد اظهارات امیر قطر که به قطع رابطه عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر با قطر منجر شد، ســاختگی بوده و همانطور که قطر هم پیشتر گفته بود، به ســایتهای خبری این کشــور حمله ســایبری شــده بود. البته بخش جنجالی این گزارش، ادعای دستداشتن امارات متحده عربی در این حمله سایبری اســت. واشنگتنپست به نقل از مقامات اطاعاتی آمریکا، گزارش داد امارات متحده عربی حمله ســایبری به ســایتهای خبری قطر و شــبکههای اجتماعی این کشور را سازماندهی کرده اســت و این هک، موجب انتشــار اطاعاتی جعلی درباره امیر قطر در این سایتهای خبری شد.

آنطــور کــه در گــزارش واشنگتنپســت آمده، مقامهای آمریکایی هفته گذشته به اطاعاتی دست پیــدا کردهاند که بر اســاس آنها، مقامــات امارات متحــده روز 23 ماه می، درباره این حمله ســایبری بحــث کردهاند و تنها چند روز بعــد، این حمله رخ داده اســت. به گزارش واشنگتنپســت، مشــخص نیســت آیا امارات متحده خود این حمله سایبری را انجــام داده یا برای پیشبردن ایــن حمله، به افراد دیگری پول پرداخته است.

یوسف العطیبه، ســفیر امارات در ایالات متحده، اندکــی بعد از انتشــار گزارش واشنگتنپســت، این اتهام را رد کرد و در بیانیهای نوشــت : «آنچه واقعی اســت، رفتار قطر اســت؛ پرداخت بودجه، حمایت و توانمندســازی افراطیها از طالبــان تا حماس و قذافــی؛ تحریک خشــونت، تشــویق افراطیگری و بهخطرانداختن ثبات همسایگانش .»

اندکــی پیــش از تنش اخیر، ســایتهای قطری نقلقولهایــی از امیر قطر منتشــر کردند که در آنها تمیــم بنحمد آلثانــی، به انتقــاد از حکومتهای عربــی پرداخته بــود و از بهبود رابطه بــا ایران هم دفاع کرده بود. قطر فورا اعام کرد وبســایتهای دولتــیاش تحت حمات ســایبری قــرار گرفتهاند. بااینحــال، کشــورهای عربــی ایــن توضیحــات را نپذیرفتنــد و اندکــی پس از انتشــار ایــن اظهارات، عربســتان ســعودی، امارات متحده، بحرین و مصر روابط دیپلماتیک و تجاری خود را با قطر قطع کرده و این کشور را تحت محاصره هوایی، زمینی و دریایی قرار دادند. پیشتر گزارش شــده بــود که به دنبال درخواســت دولت قطــر از اداره تحقیقات مرکزی آمریکا درباره حمات سایبری، یک تیم از کارشناسان افبــیآی به قطــر رفتهاند و حالا به نظر میرســد گزارش واشنگتنپســت به نقل از مقامات اطاعاتی آمریکا، حاصل این تحقیقات بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.