تشدید اخراج مهاجران غیرقانونی از آمریکا

Shargh - - جهان -

آخرین تحقیقات انجامشــده نشان میدهد که اخراج مهاجران غیرقانونی از آمریکا شدت گرفته و تعداد مهاجران غیرقانونی با ســابقه مجرمیت کــه در صد روز اول دولت دونالد ترامپ از آمریکا اخراج شــدند، در مقایســه با زمان مشابه بیش از دو برابر شــده است. به گزارش بیبی سی، دونالد ترامــپ در مبارزات انتخاباتــی وعده داده بود که میلیونهــا مهاجر غیرقانونی را اخراج کند و حتی با مجرمخواندن آنها باعث جنجال شــد، اما بعد گفت اولویــت او مهاجران غیرقانونی اســت که سابقه کیفری دارند.

اما ترامپ همین که وارد کاخ ســفید شــد، با صدور یــک فرمان اجرائی، اولویــت را تغییر داد؛ دیگر فقط مهاجران غیرقانونی با سابقه مجرمیت در اولویت نبودند بلکــه هر مهاجر غیرقانونی در اولویت اخراج قرار گرفت و اکنون مقامات فعالانه به دنبال هزاران مهاجر غیرقانونی بدون ســابقه مجرمیت در آمریکا هســتند تا آنها را از خاک این کشور اخراج کنند.

بررســیها نشــان میدهند در صــد روز اول ریاســتجمهوری دونالد ترامپ، ۴1 هزار مهاجر غیرقانونی از آمریکا اخراج شــدند که بیشــتر آنها یا ســابقه مجرمیت داشتند یا مشکوک به ارتکاب جــرم بودند اما تعداد آنها که بدون هیچ ســابقه مجرمیت از آمریکا اخراج شــدند، در مقایســه با مدت مشابه در سال گذشته دو برابر شد و به بیش از 10 هزار نفر رسید.

در واقــع اخــراج مهاجــران غیرقانونــی بــا دولت آقای ترامپ شــروع نشــده و سالهاســت چنیــن برنامــهای در حــال اجرا اســت. در دوره ریاستجمهوری باراک اوباما رئیسجمهور قبلی ســه میلیون نفر از آمریکا اخراج شــدند که بیش از هر دوره دیگری در میان رؤســای جمهور اخیر آمریــکا بود. بــاراک اوباما برای پــدر و مادرهایی که مهاجر غیرقانونی بدون ســابقه جنایی بودند و در آمریــکا بچهدار شــده بودنــد، مصونیت از اخراج قائل شــده بود اما دونالد ترامپ اخیرا این مصونیت را لغو کرد.

موضــوع مهاجــران یکی از مســائل محوری مبارزات انتخاباتی ترامــپ بود و به محض اینکه دوران ریاســتجمهوری او آغاز شــد، فرمانی را امضا کرد که ورود شــهروندان شش کشور ایران، سوریه، سودان، ســومالی، لیبی و یمن را به مدت 90 روز بــه آمریکا ممنوع میکرد. اما ســه هفته پیش دیــوان عالــی آمریکا اجــازه داد تــا زمان رســیدگی این دیوان به پرونده در حدود چهار ماه دیگر، اجرای بخشهایی از حکم مهاجرتی ترامپ احیا شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.