روزی برای اپوزیسیون

Shargh - - جهان -

مخالفــان در ونزوئا اعــام کردند که بیش از هفت میلیون ونزوئایی یکشــنبه در همهپرســی نمادین سازماندهیشــده ازسوي مخالفان دولت با هــدف اعمال فشــار بــه «نیکاس مــادورو»، رئیسجمهــوری ونزوئــا شــرکت کردهانــد. به گــزارش خبرگــزاری رویتــرز، مخالفــان با هدف اعتــراض بــه انتخابات 30 جولای برای تشــکیل مجلس مؤسسان با هدف بازنویسی قانون اساسی این همهپرسی غیررسمی را برگزار کردند.

رهبران مخالفان در ونزوئا این همهپرســی را برای مخالفان موفق توصیف کردند. «ماریا کورینا ماچادو»، یکی از رهبــران مخالفان در این زمینه گفت: امروز بزرگی و منزلت پیروز شــد و استبداد شکست خورد.

همچنین در شــرایطی که مادورو همهپرســی مخالفــان را «بیمعنــی» دانســته، «خولیــو بورخس»، رئیسپارلمان ونزوئا این همهپرســی نمادیــن را «نقطه عطفی در مبــارزه در راه احیا و احراز دموکراســی» در این کشــور خوانده است. اپوزیســیون ونزوئا اکثریت کرسیهای پارلمان را در دست دارد.

براســاس اعام نظــارت تحــت آکادمیک این همهپرســی، از رأیدهندگان در این رأیگیری سه سؤال پرسیده شــد و 98 درصد از شرکتکنندگان طرح تشــکیل مجلس مؤسســان ازسوي دولت کاراکاس را رد کردند. این شرکتکنندگان همچنین در این نظرســنجی از ارتش خواســتند تا از قانون اساسی فعلی ونزوئا دفاع کند.

طبق نظرســنجیها، حــدود 10.5 میلیون نفر از میان حدود 19 میلیون واجد شــرایط رأیدادن در ونزوئــا گفته بودنــد آمــاده رأیدادن در این همهپرســی نمادین هستند که با حمایت کلیسای کاتولیک، سازمان ملل متحد و چند کشور آمریکای لاتین، اروپا و آمریکا برگزار شد؛ اما براساس اعام ناظران حدود 7.2 میلیون نفر در این همهپرســی شــرکت کردهاند. طبق گزارشها، آرای منتســب بــه مخالفــان در انتخابــات قانونگــذاری 2015 ونزوئــا 7.7 میلیون نفر بــود. در انتخابات 2013 کــه نیــکاس مــادورو در آن پیروز شــد، تعداد آرای مخالفــان 7.3 میلیون اعام شــده بود. این همهپرســی در حالی برگزار شد که دولت مادورو به دنبال کمبود موادغذایی و دارو و همچنین تورم بسیار بالا با چالشهای سیاسی و اقتصادی جدی در این کشور مواجه بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.