دبیر کل ناتو خواهان حل اختلافات ترکیه و آلمان

Shargh - - جهان -

دبیرکل سازمان پیمان آتانتیک شمالی )ناتو( از وزیران امور خارجه ترکیه و آلمان خواســت در راستای حل اختافات خود اقدام کنند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، آلمان از استرداد پناهجویانــی که ترکیه آنها را به دستداشــتن در کودتای ســال گذشته این کشــور متهم کرده بود، ســر باز زد و از دولت آنکارا خواســتار آزادی یک خبرنگار دوتابعیتی شد.

در همیــن حال، دولت آنــکارا از صدور اجازه بــرای بازدید قانونگــذاران آلمانــی از دو پایگاه هوایــی در ترکیه خــودداری کرد تــا بدین ترتیب تنشها میان دو کشور بالا بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.