پسر کوچک ملکسلمان، سفیر جدید عربستان در آمریکا

Shargh - - جهان -

رســانههای عربســتانی اعــام کردنــد خالدبنســلمان بنعبدالعزیــز، پســر کوچــک «ملکسلمان» پادشاه عربستان، به عنوان سفیر جدید این کشــور در آمریکا چند روز پیش برای شــروع مأموریت خود به واشــنگتن وارد شد. این رســانهها تصریح کردند: براســاس اصول دیپلماتیــک، این ســفیر جدید آماده اســت در نشســتی رســمی که بین او و دونالد ترامپ در 21 جولاي برگزار میشود، اســتوارنامه خود را تقدیم او کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.