بازداشت 115 نفر در ترکیه به اتهام ارتباط با گولن

Shargh - - جهان -

مقامات ترکیه دســتور بازداشت 127 نفر دیگر را به اتهام مشــارکت در کودتای نافرجام یکسال پیش این کشور صادر کردند.

به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، 115 نفــر مظنــون در عملیاتی در شــهر تکرداغ، بازداشــت شــدهاند که در میــان آنهــا تاجران و روزنامهنگاران نیز حضور داشــتند. ایــن افراد به اتهام ارتباط با فتحالله گولن، مبلغ مخالف دولت آنــکارا و اســتفاده از برنامــه موبایــل «بایلاک» بازداشت شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.