برگزاري انتخابات ریاستجمهوري هند

Shargh - - جهان -

قانونگــذاران هنــدی بــرای انتخــاب رئیسجمهوری آتی هند که ســمتی تشــریفاتی اســت، رأیگیری انجــام میدهنــد. احتمالا یک چهره ناشــناس از یک گروه سیاســی هندو که از متحدان نزدیک حزب حاکم بهاراتیا جاناتا اســت، انتخــاب میشــود. «رام ناتــه کوویند» 71ســاله فرماندار ســابق ایالت «بِهار» در شــرق هند که از سوی نخستوزیر برای این پســت پیشنهاد شده، شانس اصلی رأیگیری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.