موافقت اسرائیل با پیشنویس قانون «قدس یکپارچه»

Shargh - - جهان -

وزرای کابینــه اســرائیل موافقــت اولیه خود را بــا پیشنویس قانونی اعــام کردند که تحویل بخشهایي از شهر قدس به فلسطینیها در قالب هرگونه توافق صلح آتی را دشوار میکند.

بهگزارش روسیهالیوم، پیشنویس قانونی که شــولی معلم رافائیلی، یکی از اعضای کنست از حــزب «خانه یهودی» ارائه کرد، بر این نکته تأکید دارد که عقبنشــینی از هر بخشی از قدس باید با موافقت دوسوم اعضای پارلمان انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.