حمله انتحاری طالبان در پیشاور با 9 کشته و زخمی

Shargh - - جهان -

یــک عامل انتحــاری طالبــان روز گذشــته با منفجرکردن موتورســیکلت حامل بمب در میان اعضــای نیروهای شــبهنظامی دولت پاکســتان باعث کشتهشــدن دو نفر از آنها ازجمله یک افسر و زخمیشــدن هفت نفر دیگر شــد. ســخنگوی تحریک طالبان پاکســتان گفت یکی از اعضای این گروه شبهنظامی مسئول این حمله است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.