اعلام موجودیت یك جنبش سیاسی جدید در افغانستان

Shargh - - جهان -

جنبش سیاســی جدیدی در افغانســتان با نام «محور مردم افغانســتان» اعام موجودیت کرد. این جنبش شــامل چهرههای برجســته سیاسی افغان است. مشــاور امنیت ملی حکومت حامد کــرزی و رحمــتالله نبیل، رئیس پیشــین امنیت ملی در روز اعام موجودیت این جنبش سیاســی به عنوان یکی از بنیانگذاران آن سخنرانی کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.