عکسهای هنگامه گلستان و نیوشا توکلیان در موزه بریتانیا

Shargh - - هنر - افرا صفا

موزه بریتانیا با کمک مؤسســه «آرتفاند» مجموعهای جدید از عکسهــای 9 هنرمند عکاس خاورمیانه را خریداری کرده اســت. با این خریدهای جدید مســیر مجموعه آثار خاورمیانه موزه بریتانیا دگرگــون شــده و این نهــاد در راه ثبــت لحظههای مهــم تاریخ و درگیرشدن با تاریخ معاصر و رویدادهای کنونی جهان گام برمیدارد.

هنرمند سوری جابر العظمه )متولد 19۷۳ میلادی( در مجموعه خود با عنوان «رســتاخیز» از ســوژههای عکاسی خود دعوت کرده است تا روی روزنامه دولتی سوریه «البعث» چیزی بنویسند و آن را برعکس جلوی دوربین نگه دارند. این عکسها بخشــی از نمایش رایگان موقت در گالری ۳٤ موزه هســتند که نمایشــگاه «زندگی در تاریــخ» از آثار روی کاغذ هنرمندان معاصر عــرب را تا 22 اکتبر در خود جای خواهد داد. این کارها همراه با آثار دیگر پوستر، عکاسی، طراحی و پرینتی که موزه بریتانیــا بهتازگی خریداری کرده، نمایش داده شدهاند. بسیاری از هنرمندان این نمایشگاه سوریاند و آثارشان پس از شــورش و آغاز جنگ داخلی ســوریه در 2٠11 آفریده شــده است.

چهار هنرمند دیگر که آثارشان در این مجموعه است اهل شمال آفریقا هستند که از میان آنها لیدیا الرحمن )متولد 1992( الجزیرهای و لیــلا العلــوی )19٨2-2٠1۶( هنرمند فرانسوی-مراکشــی روی مســئله مهاجرت متمرکز شدهاند. الرحمن با استفاده از عکسهای پولارویــد از غارهایی تصویربرداری کرده اســت که مهاجران جوان الجزیرهای پیش از گذشــتن از آبها برای رســیدن به اروپا در آنجا پنهان میشــوند. درعینحال لیلا العلــوی عکاس خبرنگاری که در بورکینافاســو کشته شــد، امید جوانان مهاجر تونسی را موضوع کار خود قرار داده و یأس چهرههای مهاجران سوری را در مرز لبنان به تصویر کشیده است. عکاسهای تونسی نهال شامخ )متولد 19٨5) و هالــه عمار )متولد 19۶9( به رویدادهای کشورشــان پیش از بهار عربی 2٠11 پرداختهاند. شامخ به اعتراضهای 19٨٤ تونس موسم به «شــورش نان» پرداخته که در آن درگیریها، ســوژه عکاسی او پرفسور فاضل ساســی کشته میشــود. عمار نیز به بررسی شرایط زندانهای تونس میپردازد.

عکسهــای هنرمند کُرد-عراقی جمــال پنجوانی با نام «صدام اینجاســت» با طنزی تلخ نشان میدهد که سایه صدام سالها پس از نابودیاش هنوز هم جامعه عراق را دنبال میکند.

دو هنرمنــد از ایران نیز در جمع این عکاســان هســتند. هنگامه گلســتان )متولد 1952( که به ثبت اعتراضات زنان در ســال 1۳5۷ پرداخته و نیوشــا توکلیان )متولد 19٨1( که کتاب عکسی براساس آلبومهای خانوادگی ســاخته که یادوارهای اســت از زندگی روزانه ایرانیــان و برخوردهای واقعی در تهران و دســت آخر کارهای اِمی کت )متولد 1959( است که خانه متروکه «هری سنت جان فیلیپی» معروف به «عبدالله فیلیپی» را نشان میدهد؛ یک مستشار بریتانیایی که مشاور نخستین پادشاه عربستان شد. آثار این هنرمند نقطه مقابل ۷٠٠ شیء تاریخی است که فیلیپی در سفرهایش گردآوری کرده بود و اکنون در اختیار موزه بریتانیاست.

کمک مالی ســازمان آرتفاند بــرای خرید این آثار در راســتای اقدامی اســت که در سال 2٠٠9 آغاز شــد و در گذر آن مجموعهای از عکسهایی از هنرمنــدان خاورمیانهای در مــوزه بریتانیا و موزه ویکتوریا و البرت V&A() گردآوری شــد. بسیاری از آثار خریدهشده در آن ســال در نمایشــگاه ســال 2٠12 در موزه ویکتوریا و البرت با عنــوان «نــور از خاورمیانــه» به نمایــش درآمد. نســخهای از این نمایشگاه با نام «راستگو با زندگی: عکاسی نوین خاورمیانه» به شهر بیرمنگام نیز برده شد.

هارتویگ فیشر مدیر موزه بریتانیا از «آرتفاند» برای کمک مالی آن ســازمان که به خرید این آثار انجامید، سپاسگزاری کرد و یادآور شــد: «از راه خرید آثار معاصری مانند اینهاست که مجموعه موزه بریتانیا میتواند به راه خود در نشــاندادن تاریخ جهان به آیندگان ادامه دهد».

استفان دئوچار مدیر ســازمان آرتفاند نیز در این زمینه توضیح داد که هنرمندان بســیاری امروزه از مدیوم عکاســی برای برخورد بــا رویدادهــای خاورمیانه اســتفاده میکنند: «تصمیــم آرتفاند در ســال 2٠٠9 برای تخصیص ایــن منابع مالی به مــوزه بریتانیا و مــوزه ویکتوریا و البرت برای آســانکردن خرید این عکسها اکنون باعــث بهوجودآمدن این مجموعه آثار شــده اســت». او همچنین به هنرگردانان موزه بریتانیا برای آغاز و بهفرجامرســاندن این پروژه موفق و پیشرو تبریک گفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.