تجربه تاریخی 30 تیر و شرایط امروز

Shargh - - ست -

مرحوم مصــدق در کتاب خاطرات و تألمــات میگوید: «اینجانب میخواســتم بین احزاب ملــی ایجاد وحدت کنم که با هم تشــریک مســاعی کنند، انتخابات دوره هفدهم تقنینیــه بهترین دلیل و حاکی از این معناســت که در تهران با همه کوششی که احزاب چپ نمودند حتــی یک نفر از کاندیدای خود را نتوانســتند روانه مجلس نمایند...» )صفحــه 238(. در رابطــه با ایدهها و برنامههای شــادروان مصدق و ضرورت شــناخت بیشــتر نســل جدید کنجکاو، همزمان با سالگرد حماســه 30تیر اشــاره مختصری به تصویب قانون خلع ید در تاریخ نهم اردیبهشــت 1330 )آوریل 1951( که عامل دیگری برای برکناری وی و به تصور دربار فراهمســازی زمینه رشد و توسعه کشور به شمار میرفــت )البته با حمایت دول قدرتمند( واجب اســت روشــنگری بیشــتری صورت پذیرد: «قانون خلع ید از شــرکت نفــت انگلیس و ایران» که از ســوی کمیســیون نفت مجلس به ریاست دکتر محمد مصــدق تنظیم شــده بود، بــا وجود کارشــکنیهای دربــار و ایادی استعمار، در اثر روشــنگریهای وی و حمایت تمامی اقشار و طبقات مردم ایران بهویژه نفتگران جنوب، به تصویب نهایی مجلسین رسید. تصویــب این قانون، پیروزی بزرگی برای جنبش ملی ضداســتعماری مردم ایران به رهبری دکتر بود که به مدت شــش سال از طرف ایشان بیوقفه دنبال میشد.

بهدنبال تصویب قانون خلع ید، که دکتر مصدق قبول نخستوزیری خود را )از ســوی اکثریت مجلس پیشــنهاد شــده بود( مشــروط به تصویب آن کرده بود، اقدام به تشــکیل کابینه کرد و روز 13 اردیبهشت سال 1330 دولت خود را به مجلس معرفی کرد و رأی اعتماد گرفت.

تشــکیل دولت ملی و ماجرای نقشآفرین و تعیینکننده و آموزنده 30 تیر و نهایتا سقوط دولت مبارز و اندیشمند مصدق در مرداد 1332 کــه مجموعا 28 ماه به طول انجامید، از ماندگارترین رویدادهای تاریخ معاصر و روشــنگر چگونگی برخورد و برنامهریزی در مســیر سرکوب روحیــه خودبــاوری و نقش ملتهــا تحت رهبری کابینــهای منزه از هرگونــه پلیدی و وابســتگی و همچنین روابط با دشــمنان ملت بود. اســتمرار این جنبش که میتوانســت تحولاتی عمیق در سرنوشــت هممیهنان داشته باشــد، با کارشــکنی و برنامههای درونی گروههای سیاســی وابسته، قدرتطلب و سادهلوح بیخبر از ابزار در اختیار دربار و حامیــان آن، نهایتا برخلاف منافع ملی و مردم تا ســالهای متمادی به استمرار شرایط گذشته انجامید. در همینباره دکتر مصدق در یکی از نطقهای خود گفت: «اگر ملتی فداکار و پیشتاز وجود نداشته باشد، نه از عوامل سیاســی روز، نه از مقتضیات و جریانات بینالمللی و نه از رقابتها و تضادهای سیاســی ممالک بزرگ میتوان استفاده کرد. این عوامل در آنجا که مردم بیدار و مواظب کار خود بوده و به مســئولیت و وظیفه تاریخی خود آشنایی داشتهاند، ثمربخش شده و مسیر زندگی و سرنوشت میلیونها بشر محروم و فلکزده را به صورتی معجزهآسا دگرگون کرده است».

اکنون که بیش از هفت دهه از آن روزگار ســپری شده، اگرچه شاید امکان انتقال تجربه بیننســلی در توده مردم کمتر شــده باشــد، ولی بهرهگیری از تجارب ارزشــمند تاریخی برای آگاهان سیاسی و طبقات تحصیلکرده همواره فراهم است.

امروز دولتی بر ســر کار آمــده که دولت تدبیر و امیــد نام گرفته و با همه کارشــکنیها و ســنگاندازیها و نیز رویارویی با حجم عظیم معضلات بهارثرســیده، میکوشــد تا راهی برای برونرفت از اوضاع اسفبار اقتصادی و اجتماعی بیابد و این راه را با باور به ضرورت وجود احزاب و تشــکیلات منســجم و پایداری که بتواند برنامهریزی علمی و اصولی برای حلوفصل مســائل کلان کشور، حفظ منافع ملی، تقویت جایگاه و منزلت ایرانی و... ارائه دهد، بهجد دنبال میکند.

تاریخ معاصر ایران نشــان داده اســت هر زمان، ایجاد تشــکیلات سیاســی دولتســاخته دنبال شــده، چنین ســازمانهایی در آغاز به علت هجوم افراد سودجو، با یک رشــد و توسعه ظاهری همراه شده است. ولی اینگونه دستهبندیها و ســازمانهای سیاسی سرانجام بر اثر عدم اســتقبال و پشتیبانی از ســوی افراد معتقد، میهندوست و با ایمــان، برخلاف ظاهــر قدرتمند خود از درون تهی شــده و به محض پایانیافتن موقعیتها و شــرایط، یا مواجهشــدن با مشکلات، شکست خــورده و از میــان رفتهاند. از نمونههای مشــخص این شکســتها میتوان به سرنوشــت احزاب زمان پهلوی «مردم، ملیون، رســتاخیز و...» و نمونههــاي بعد از انقلاب اشــاره کرد. طبیعت کار تشــکیلاتی در فعالیتهای حزبی و ســازمانهای سیاســی پایدار، مستلزم علاقه خاص و صرف وقت و کار بســیار و پیگیرانهای است که با هایوهوی تبلیغات سیاســی در آســتانه هر انتخابــات جدید و رفتــن به خواب غفلت تا انتخابات بعدی ســازگاری ندارد. به گفته اندیشــمند معاصر دکتر محمود ســریعالقلم: «سیاســتمداری و عرصه سیاست گذرگاه عمومی نیســت و برای تضمین حضور سیاستمداران حرفهای، نظام حزبی را باید جدی گرفت، چنانکه ارتباط جامعه با سیاســت از ارتباط کوتاهمدت حســی به ارتباط درازمدت عقلایی تقویت شود. تجربه دو قرن اخیر نشــان داده اســت که مسائل و مشــکلات همواره در بستر ساختارها حلوفصل میشود».

اختــلاف ســلیقه نهتنها در امــور مهم، بلکه در مســائل جزئی و کماهمیت نیز دیده میشود. اصرار و پافشاری برخی جریانها در پیشبرد نظریات خود در همه قضایا، نبود روحیه گذشــت و انعطافپذیری در تصمیمگیریهای اجتماعی، بهویژه تضادهای شــخصیتی افراد، عدم تحمل شــخصیت و ارزشهای دیگران و... ســازمانهای اجتماعی و سیاســی میهن ما را در تاریخ صدساله اخیر تحتتأثیر قرار داده است. این نقاط ضعف در هر کجا که وجود داشــته باشــد، میتواند فعالیت برای ایجاد تشکیلات پایدار و ســازنده را با مشکلات جدی مواجه کند که نمونههای آن را بسیار میتوان سراغ گرفت.

امیــد اینکــه تجربیات نســلها در پهنه تحــولات اجتماعی میهن عزیزمــان در ایــن زمان و برهه حســاس و خطیر، آمادگــی لازم برای کار دســتهجمعی مســتمر و پایدار در بستر ســازمانهای اجتماعی را آنچنانکــه نظر و هدف اصلی دلســوزان وطن و ملــت آرام، صبور و گرفتار ایران بوده و شرایط حســاس منطقه نیز ایجاب میکند، با همه کارشــکنی و مقاومتهای گوناگون و عجیبوغریب موجود، به میزان بیشــتری فراهم کند تا پیشــرفت همهجانبه را باعث شود. سرودهای درباره حماســه ســیام تیر از شــاعر معاصر «شــادروان استاد ادیب برومند» که بهحق شاعر ملی نام گرفته:

به خاک پاک شــهیدان درود باد، درود که روحشان همه اندر جوار حق آســود / بهویژه خاک شهیدان روز سیام تیر که تیر دشمن از آنان به قهر خون پالود

دلاوران وطــن خــوش به خا ک و خون غلتند که رو ســیه نروند از جهان گه بدرود / دهند یکســره ســر بر فراز نیزه ولیک به پیش خصم دغل، سر نیاورند فرود

درود باد بر آن یکهتاز عرصه حق که جاودان به بر عز و افتخار غنود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.